داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

در آستانه طوفاني روبنده ايستاده ايم

روزهایِ سياهی در پيش است. دورانِ پُراِدباری که، گرچه منطقاً عُمری دراز

نمیتواند داشت، از هماکنون نهادِ تيرۀ خود را آشکار کرده است و استقرارِ

سُلطۀ خود را بر زمينهای از نَفیِ دمُکراسی، نفیِ ملیّت، و نفیِ دستاوردهایِ مدنیّت

و فرهنگ و هنر میجويد

اينچنين دورانی به ناگُزير پايدار نخواهد ماند، و جبرِ تاريخ، بدونِ ترديد،

آن را زيرِ غلتکِ سنگينِ خويش درهم خواهد کوفت. اما نسلِ ما و نسلِ آينده، در

اين کشاکشِ اندوهبار، زيانی متحمل خواهد شد که بیگمان سخت کمرشکن خواهد

بود؛ چراکه قشريونِ مطلقزده هر انديشۀ آزادی را دشمن میدارند و کامگاریِ

خود را جز بهشرطِ اِمحاءِ مطلقِ فکر و انديشه غيرِممکن میشمارند. پس، نخستين

هدفِ نظامی که هماکنون میکوشد پايههایِ قدرتِ خود را بهضربِ چماق و دشنه

استحکام بخشد و نخستين گامهایِ خود را با به آتش کشيدنِ کتابخانهها و هجومِ

علنی به هستههایِ فعالِ هنری و تجاوزِ آشکار به مراکزِ فرهنگیِ کشور برداشته،

کُشتارِ همۀ متفکران و آزادانديشانِ جامعه است

اکنون، ما در آستانۀ طوفانی روبنده ايستادهايم. بادنماها نالهکنان

بهحرکت درآمدهاند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. میتوان به

دخمههایِ سکوت پناه بُرد، زبان در کام و سر در گريبان کشيد تا طوفانِ بیامان

بگذرد. اما رسالتِ تاريخیِ روشنفکران پناهِ اَمن جُستن را تجويز نمیکند. هر

فريادی آگاهکننده است. پس، از حنجرههایِ خونينِ خويش فرياد خواهيم کشيد و

حدوثِ طوفان را اعلام خواهيم کرد

سپاهِ کفنپوشِ روشنفکرانِ متعهد در جنگی نابرابر، به ميدان آمدهاند. بگذار

لطمهای که بر اينان وارد میآيد نشانهای هُشداردهنده باشد از هجومی که

تمامیِ دستاوردهایِ فرهنگی و مدنیِ خلقهایِ ساکنِ اين محدودۀ جغرافيايی

در معرضِ آن قرار گرفته است

برگرفته از کتاب جمعه

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click