Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
ckick
click
click
click
click
click
click

بهروز آرمان نگارش را از دهه ی شصت خورشیدی آغازید. وی از همکاران نزدیک گاهنامه ی "نیما" در آلمان بود و سردبیری یک نشریه ی برون کشوری را نیز چندین سال گردن داشت. از این نویسنده تاکنون بیش از بیست کتاب و صد مقاله ی پژوهشی در برون مرز انتشار یافته، و در ایران تنها یک کتاب از او به چاپ رسیده و کتاب دوم وی که درازگاهی آماده ی انتشار می باشد، پروانه نیافته است. نگارنده دانش آموخته ی دانشگاه برلین، عضو انجمن بین المللی دانشگاه فنی، هموند کانون نویسندگان آلمان، از همکاران بخش ایرانشناسی و خاورمیانه در چند دانشگاه، و از همیاران شماری از کارگروه های پژوهشی و نیز نشریه ها و گاهنامه های برون مرز می باشد

click

از کتاب های نویسنده

1. در بستر تاریخ ایران

2- داده ها و چشم اندازها

3- بن بست های روبنایی درجامعه ی ایران

4- جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی

5- نشیب و فرازهای جامعه ی ایران در روند نوزایی

6- کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت

7- ایران در آستان پنجمین برش تاریخی

8- پان اسلامیسم، سلاطین نفت عربستان و خلفای نفت ایران

9- اشرافیت روحانی در آینه ی تاریخ ایران

10- ویژگی های زمامداری کلاسیک خاوری-ایرانی

11-  بازار و بازاریان

12- نام ها و ننگ ها

13- سه سده ی سرنوشت ساز

14- لایه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی

15- پیچی تاریخی

16- هنوز تحمه ی زرتشت در دریاچه ی چیچسته است

17- آژیرها برای که به ندا در می آیند

18- کارواژه ها در زبان فارسی

19- راز چشم ها - ادبی

20- سه نسل - ادبی

21- میان دو نُت - ادبی

22- از چه یا برای چه، از که یا برای که - ادبی

23- به یاد آر -ادبی

24- بهارباران - ادبی

25- نارستان - ادبی

26-A look at the History of Iranian Civilization and the Renovation Phases

27-Iran: The Effects of Social and Economic Changes

28- و بیش از صد پژوهش و ارزیابی اقتصادی-اجتماعی-تاریخی-ادبی