داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click click

اسانلو: ما انقلاب کردیم که استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی داشته باشیم

در حالی که تندروها و پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها در پناه "ولی فقیه" درآمدهای ملی و بازارهای درون و برون مرزی را میان خود پخش کرده اند، علیرغم "سهم" خواهی ها و درگیری های خانگی، یورش آشکار و ناآشکار خود به کارگران و رنجبران کشورمان را وارد برش نوینی نموده اند

این دزدان ولایی با یاری دزدان دریایی پشتیبانشان، همگاه با رشد روزافزون جنبش کارگری، "تئوریسین" های خود را در داخل و خارج کشور به راه انداخته اند، تا دیدگاه های لیبرالی-التقاطی را جانشین دیدگاه های به راستی انقلابی-مردمی، و رویکردهای سازشکارانه و نخ نما را جایگزین رویکردهای بنیادی و ریشه ای کنند. دیدگاه های التقاطی-لیبرالی "شرق" روزنامه ی نزدیک به پراگماتیست ها و اصلاح طلبان پیرامون "طبقه" و نقش "کارگران" در آن را، علیرغم اعتراف به پاره ای از واقعیت ها، می توان از نمونه ی این کوشش ها ارزیابی کرد

گفتنی است که در زمانی که "سنگ را بسته و سگ را گشاده اند"، و در هنگامه ای که کنشگران سندیکایی را زیر سنگین ترین پیگردها و زندان ها و سرکوب ها نهاده اند، دزدان رنگارنگی که بر گرد اشرافیت روحانی شیعه حلقه زده اند، برای مصادره ی کامل اندوخته های نفتی و گازی کشورمان نیز خیز برداشته اند. "کارشناسان" روزنامه ی "شرق" حتی خواستار واگذاری کامل فروش نفت در بازارهای جهانی به "تجار" با تجربه شده اند

خواست ها و برنامه های واقعی طبقه ی کارگر چیست

برای آن که با گوشـــــــــــه هایی از خواست های "واقعی" و روشن "طبقه" ی کارگر ایران آشنا شویم، گفت و گوی اسانلو پیرامون جنبش کارگری کشورمان را به خوانندگان "داد" پیشنهاد می کنیم. "زبـــــــــــــان" اسانلو برای طرح و اجرای این خواست ها در دوره ی دولت اصـــــــــــــــــلاحات بریده شد. وضع کارگران و کنشگران کارگری در برش پراگماتیست ها و تندروها را نیز باید بسیار ناگوار و نگران کننده ارزیابی کرد. شمار چشمگیری از فعالین کارگری در روزها و ماه های پیش، یا به مراکز امنیتی و یا به زندان ها فراخوانده شده اند

دست در دست و پشت در پشت، پيش به سوي پايين کشيدن دزدان دريايي و دزدان ولايي

 

در همین پیوند

آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند

click

تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی

click

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click