داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

متحجرانی که با کمک همين آمريکا سی و سه سال پيش ايران را غصب کرده و ملت را به اسارت گرفته اند، ميخواهند با اين غول بی شاخ و دم بجنگند؟ فقط برای ليبی جنگنده های ناتو 27000 پرواز داشتند. نتيجه اين "پروازهای انساندوستانه" بيش از 87000 کشته و کشوريست که ويرانی هايش را رسانه های "آزاد" غرب هنوز هم اجازه ندارند که نشان دهند. جنگ غرب با ايران "کيفيتی" خواهد داشت که حتی برای موسسات معتبر تحقيقاتی نظامی نيز هنوز ابعادش کاملا روشن و شناخته شده نيست. هموطنان، لحظه ای ايران را تجسم کنيد، همانند پيکری نحيف و خسته از ظلم و ستم، غارت و چپاول اين دزدان سر اين گردنه تنگ تاريخ، اين تاريک فکران ايرانستيز، اين حکام خودکامه ای که چندين سده ديرتر از تاريخ مصرفشان سر از لجنزار متعفن حوزه و حجره برون آورده اند و می خواهند کشور را با توهمات "سياسی" خود، با تفتيش عقايد، با شکنجه، قتل و کشتار به تاريکی قرون وسطی بازگردانند. آنها از اخلاق بی اخلاقی، از انسانيت، بردگی و از آزادگی، اسارت مذهبی، آنهم مذهبی که خود را با زور شمشير، دروغ و ريا، تقييه و خرافات تحميل کرده و جان و تن گرفته است، ميفهمند

 ملت ايران صلح ميخواهد و آزادی

جبهه ملی ايران- آمريکا و اروپا، جمعه 17 فوريه 2012

به آنهايی که بر طبل جنگ ميکوبند صراحتا ميگوييم:

هنری کيسينجر، وزير خارجه اسبق آمريکا که عليرغم کهولت سن - ٨٩ سال- همچنان سياست های استراتژيک امريکا را تعيين می کند در آخرين مصاحبه خود که در آپارتمانِ شخصی اش با وی انجام شد، گفت: آمريکا در حالِ گسترش دام برای روسيه و چين است و دراين استراتژی آخرين ميخِ "تابوت"، ايران است. کشوری که هدفِ اصلی اسرائيل است. جنگ ميتواند شروع شود. من به پنتاگون گفته بودم که هفت کشورِ خاورِ ميانه بدليل منابع طبيعی آنها بايد مهار شوند.(بر آنها مسلط شد) آخرينِ آنها ايران است. برای اين استراتژی پنتاگون تقريبا خوب عمل کرده و فقط ايران مانده است. ايران می تواند شرايط را به نفعِ ما رقم بزند. نيروهای جوانِ ما آمادگی چنين جنگی را دارند و ما ميتوانيم از پس آن بر بيائيم. اگر "نفت" را مهار کنيم، کشورها را مهار کرده ايم و وقتی "غذا" را مهار کنيم، ملتها را مهار کرده ايم.*

هموطنان آزاده

يکی از برجستگی های تفکر و منش مليون راستين جدا ديدن کشور ايران، مصالح و منافع آن از جمهوری فاسد و منفور اسلاميست. و ما با صراحت و جديت ميگوييم و يقين داريم که ايران را جنگی خانمانسوز و ويرانگر تهديد ميکند. جنگی که در پيامدش اگر بالفرض يک پارچگی آن پايدار هم بماند، ساليانی بس دراز طول خواهد کشيد تا دگر بار زير ساخت های صنعتی و ساختمانی و روانی ملت ايران به حالتی که امروز ميباشد، برسد. اين سخنان بدان معنی نيست که ما بايد در کنار بی وطنان و جنايت پيشه گان حاکم قرار گيريم و از آنها دفاع کنيم. نه! هرگز! حکومت ها می آيند و ميروند، ايرانی و ايران را بايد حفظ کرد! ما دربرابر جنگ طلبان خواهيم ايستاد. آنچه برای ما ايرانيان مهم است حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران و دفاع از کيان ايران زمين در برابر هر متجاوز است، اعم از متجاوزان و غارتگران درونی يا متجاوزان برون مرزی. انگليس و امريکا بخوبی ميدانند که ملت هوشمند ايران دارای حافظه تاريخی قوی ميباشد. ما توطئه مشترک انگليس و امريکا در سال 1954 (کودتای 28 مرداد) را فراموش نکرده ايم . اسرائيلی ها نيز نبايد لحظه ای فراموش کنند که اين شيرازه ای که ساخته اند هنوز هم پس از گذشت نيم قرن بسيار شکننده است. آيا آنها حساب پی آمدهای اين جنگ را که در افکار عمومی جهان يکی از محرکه های آنند، کرده اند؟

ملت هايی پايدار خواهند ماند که مبشر مهروزری و انسان دوستی و احترام به حقوق ديگران باشد. همميهنان، آمريکا سالهای مديديست که برخلاف ديگر قدرتهای بزرگ اقتصادی که پشتوانه ارزهای ملی آنها طلا می باشد، با دست باز هر وقت و هر مقدار که صلاح ميداند دلار چاپ کرده و به بازار عرضه ميکند. بی شک مهمترين پشتوانه دلار، ارتش آمريکا، بعنوان يک سيستمی مرکب از سلاح ، نيروی انسانی و دانش نظاميست. سيستمی که در آن چندين برابر تمام سيستم های جنگی ديگر جهان بايکديگر، "سرمايه گذاری های نجومی" شده و اين سرمايه بايد "سودش" را بدهد. تاريخ جهان هيچگاه يک چنين تراکم سلاحی که امروز در خليج فارس و پشت مرزهای ايران سنگر گرفته، نديده است. حال، متحجرانی که با کمک همين آمريکا سی و سه سال پيش ايران را غصب کرده و ملت را به اسارت گرفته اند، ميخواهند با اين غول بی شاخ و دم بجنگند؟ فقط برای ليبی جنگنده های ناتو 27000 پرواز داشتند. نتيجه اين "پروازهای انساندوستانه" بيش از 87000 کشته و کشوريست که ويرانی هايش را رسانه های "آزاد" غرب هنوز هم اجازه ندارند که نشان دهند. جنگ غرب با ايران "کيفيتی" خواهد داشت که حتی برای موسسات معتبر تحقيقاتی نظامی نيز هنوز ابعادش کاملا روشن و شناخته شده نيست. هموطنان، لحظه ای ايران را تجسم کنيد، همانند پيکری نحيف و خسته از ظلم و ستم، غارت و چپاول اين دزدان سر اين گردنه تنگ تاريخ، اين تاريک فکران ايرانستيز، اين حکام خودکامه ای که چندين سده ديرتر از تاريخ مصرفشان سر از لجنزار متعفن حوزه و حجره برون آورده اند و می خواهند کشور را با توهمات "سياسی" خود، با تفتيش عقايد، با شکنجه، قتل و کشتار به تاريکی قرون وسطی بازگردانند.

آنها از اخلاق بی اخلاقی، از انسانيت، بردگی و از آزادگی، اسارت مذهبی، آنهم مذهبی که خود را با زور شمشير، دروغ و ريا، تقييه و خرافات تحميل کرده و جان و تن گرفته است، ميفهمند .

جمهوری اسلامی قصد دارد برنامه هسته ای خود را تا قابليت ساختن بمب اتمی برساند و از اين راه موجوديت خود را تثبيت نمايد. با اين وجود برکناری جمهوری اسلامی را جبهه ملی ايران تنها حق منحصر به فرد ملت ايران ميداند که ميتواند از راه گسترش مبارزات سياسی، نافرمانی مدنی، تظاهرات سراسری در خيابانها، در کارخانه ها و اعتصاب عمومی ميسر گردد.

جبهه ملی ايران هرگونه حمله و مداخله نظامی بيگانگان را قويا محکوم ميکند. جنگنده های آمريکا و اسرائيل بر ايران نقل و نبات نخواهند ريخت. تجربه بمبارانهای ناتو در سربستان و ليبی نشان داد که آنها کشور را ويران خواهند کرد. از چنان بمب باران ها تنها صنايع نظامی آمريکا و حاکميت جمهوری اسلامی سود خواهند برد و نه ملت ايران. ملت ايران ترجيح ميدهد که خود با اين رژيم اهريمنی مبارزه کرده و بساطش را برچيند تا اينکه کشورش نخست ويران شود و سپس در يک جنگ داخلی تکه پاره گردد. جبهه ملی ايران تنها از پشتيبانی مسالمت آميز مخالفين نظام جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق شهروندی خود استقبال ميکند. استقرار دمکراسی فقط از طريق حاکميت ملت ايران و آنهم تنها با اعمال اراده آزاد ملت در گزينشی آزاد و منصفانه در شرايطی آرام و بدور از تنشهای گوناگون ممکن است. ايرانيان آزاده ، ايران ما ناخواسته و چشم بسته با آهنگی شتابان بسوی آوردگاهی شوم رانده ميشود، چونان طعمه ای دربرابر هيولای جنگ، جنگی جانکاه در خدمت قدرت و منافع اقتصادی و سوق الجيشی آمريکا و اسرائيل از سويی و آز و ولع دزدان و جنايتکاران ماجراجوی معمم و مکلای جمهوری اسلامی از ديگرسو. هموطنان برماست که هرکجا که هستيم و با هر وسيله ای صلاح ميدانيم صدای اعتراض ملت ايران را عليه جمهوری اسلامی، عليه جنگ وعليه جنگ طلبان بلند کنيم. وظيفه ميهنی ميليون ها ايرانی در برون از ايران بايد تلاش و کوشش فراوان عليه جنگ و جنگ طلبان هر دو طرف باشد . پيش از هر حقی، حق مسلم ملت ايران زندگی شرافتمندانه در صلح و امنيت است!

پاينده ايران

جبهه ملی ايران- آمريکا و اروپا

[/http://www.jebhemelli.info/ [http://www.jebhemelli.info

[/http://www.jminews.com/news/fa/ [http://www.jminews.com/news/fa

[http://gramercyimages.com/blog1/tag/war [http://gramercyimages.com/blog1/tag/war*

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click