Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

??? ????
?????? ???????
????? ??
????? ??
?? ????? ??
????? ????
???????
click

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

 

پيش گفتار

click

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

click

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

click

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

click

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

click

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

click

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

click

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

click

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

click

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

click

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

click

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

click

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

click

کودتای «بیست و هشت مردادی» رفسنجانی را می توان آغاز برش چهارم نوسازي سرمایه داری استعماری در تاریخ ایران نامید. برش چهارم دنباله ی بازه ی سوم است زیر پوششی ولایی. ستـــون فقــــرات سامانه بهره کشانه ی سرمایه داری باری، نه نهاد پادشاهی، بلکه این بار نهاد پرستشگاهی بود. همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی نهاد پادشاهی و نهاد پرستشگاهی به مثابه ی ستــــون فقــــرات پیوندارها و مناسبات بهره کشانه و استعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است. بخش چشمگیری از نیروهایی که خود را زیر نام ملی و قومی و چپ پنهان کرده اند نیز، دانسته یا نادانسته، بر پیگیری مناسبات بهره کشانه ی پیشین پافشرده اند، با پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی دشمنی ورزیده اند، از «پایینی ها" ابـــــزاری بهره برده اند، به سوداگران متروپل های کشورهای سرمایه داری چشم دوخته اند، و ناآشکار و آشکار به دنبال سهـــــم بیشتری بوده اند از دلارهای نفتی-گازی کنونی و آینده ی کشور

آنچه همگی خواسته اند و می خواهند چیزی نیست جز دنبال گیری سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کنسرن های فراملی، بویژه، پیاده سازی "تعدیل" ساختاری و خصوصی سازی، و نیز کنار راندن و از کار انداختن آشکار و ناآشکار آن نیروهای اجتماعی-سیاسی که مالکیت های میلیاردرها و کلان-میلیونرها را مقدس نمی دانند

چشمه ی انباشت آغازین سرمایه

click

سرمایه دارسازی در نهاد پادشاهی

click

سرمایه دارسازی در نهاد پرستشگاهی

click