داد

click click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

 
 
click
click

click
کارگران: ما اين ننــــــــــــــــــگ را تجمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 • خيزش 88

  منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

  click
  click
  click
  click
  click

  ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

  کتاب پيشنهادي

  در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم

  به چالش کشيدن برنامه های مرتجعان حاکم از جمله: خواستِ حذفِ نظارت استصوابی مزدوران شورای نگهبان، تأمينِ عدم دخالت نيروهای سپاه و امنيتی در انتخابات، آزادیِ فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی، و پايان دادن به حصرِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی، و مهدی کروبی، عرصه های مهم مبارزاتی هستند که جنبش مردمی و تمامی نيروهای اصلاح طلب و آزادیخواه بايد برای عملی کردن آن، با صف هايی منسجم، به ميدان آيند. تبديلِ صحنه انتخابات به عرصه چالش جدی با ادامه حاکميت کنونی و سياست های نابخردانه و خانمان سوز ولی فقيه و شرکا، مهمترين وظيفه يی است که بسيج در راه تحقق آن می تواند شرايط کنونی سياسی کشور را به کلی دگرگون کند

  سال 1391 ، سال تشديد بحران و دشواری های اقتصادی, اجتماعی و سياسی در ميهن مان بود. زندگی مردم زحمتکش در سال گذشته در معرض تهديد مداخله خارجی و ماجراجويی های نظامی بود که محصول سياست های نابخردانه رژيم و سياست های هژمونی طلبانه امپرياليسم در رابطه با ميهن مان می باشد. تشديد فقر و محروميت ميليون ها شهروند زحمتکش، بيکاری مزمن، تخريب زير ساختار توليدی کشور، به نفع سرمايه داری کلان تجاری و واردات بی رويه کالاهای خارجی، تشديد ناهنجاری های اجتماعی، خصوصاً در ميان جوانان کشور، تشديد خصوصی سازی، در راستای منافع سرمايه داری بزرگ، اتخاذ سياست های ماجراجويانه بين المللی و همراه آن تحريم های مخرب و مداخله جويانه کشورهای امپرياليستی در کنار ادامه جو فشار و پيگرد فعالان جنبش کارگری، دانشجويان آزادی خواه و زنان مبارز کشور تنها گوشه هايی از مجموعه سياست هايی است که حيات کشور را با دشواری ها و مخاطرات زيادی رو به رو کرده است

  هم ميهنان گرامی! ما در آستانه فرا رسيدن سال 1392 ، شاهد تعميق بحران سياسی رژيم ولايت فقيه و گسترش گسست ها در صفوف ”حاکميت يکدستی“ هستيم که در پی کودتای خشن و خونين انتخاباتی سال 1388 از سوی ولی فقيه و فرماندهان سپاه و نيروهای امنيتی بر کشور ما تحميل شد.  سران رژيم به خوبی آگاهند که در شرايط بسيار بحرانی کنونی، انتخابات آينده رياست جمهوری می تواند به چالشی جدی بر سر راه ادامه حکومت شان بدل شود. سران رژيم در هفته های اخير، در موضع گيری های گوناگونی روشن کرده اند که اجازه نخواهند داد تا انتخابات رياست جمهوری 92 ، زمينه ساز تکرار تجربه تظاهرات عظيم مردمی بر ضد رژيم در سال 88 و يا تکرار تجربه خرداد 76 و روی کار آمدن نامزدی اصلاح طلب در ايران باشد. نگرانی سران ارتجاع از يک سو برگزاری انتخاباتی است که در آن، همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکثريت قاطع شهروندان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و يا انتخاباتی که به صحنه نبرد جنبش مردمی با ارتجاع حاکم بدل شود

  بر اين اساس جنبش مردمی و نيروهای مترقی و آزادی خواه و مدافع صلح بايد با تمام توان به مقابله با برنامه های رژيم برای تقويت پايه های حکومت ديکتاتوری برخيزند. به گمان ما ارتجاع حاکم به دنبال برگزاری انتخاباتی است که بتواند در آن هم نامزدها و هم رای دهندگان کنندگان را کنترل کند و آن را به نمايشی تبليغاتی به نفع رژيم تبديل نمايد. تجربه برگزاری انتخابات در دهه اخير، در ميهن ما، نشانگر دو ويژگی اساسی است. نخست آنکه رژيم تلاش خواهد کرد تا جلوی شرکت نامزدهای مردمی و اصلاح طلب در انتخابات را سد کند و دوم آنکه در صورت وادار شدن به قبول نامزدهای اصلاح طلب، با استفاده از نيروهای سپاه و انتظامی روند برگزاری انتخابات و نتيجه آن را با لگدمال کردن رای ميليون های شهروند به سمت خواست های ارتجاع حاکم، و در رأس آن ولی فقيه رژيم، تغيير دهد. به چالش کشيدن برنامه های مرتجعان حاکم از جمله: خواستِ حذفِ نظارت استصوابی مزدوران شورای نگهبان، تأمينِ عدم دخالت نيروهای سپاه و امنيتی در انتخابات، آزادیِ فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی، و پايان دادن به حصرِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی، و مهدی کروبی، عرصه های مهم مبارزاتی هستند که جنبش مردمی و تمامی نيروهای اصلاح طلب و آزادیخواه بايد برای عملی کردن آن، با صف هايی منسجم، به ميدان آيند. تبديلِ صحنه انتخابات به عرصه چالش جدی با ادامه حاکميت کنونی و سياست های نابخردانه و خانمان سوز ولی فقيه و شرکا، مهمترين وظيفه يی است که بسيج در راه تحقق آن می تواند شرايط کنونی سياسی کشور را به کلی دگرگون کند

  برگرفته از نامه مردم شماره 917، فروردین نود و دو

   

  در همین پیوند

  مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم

  click

  ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند

  click

  سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد

  click

  یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت

  click

  click

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click