داد

click click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

 
 
click
click

click
کارگران: ما اين ننــــــــــــــــــگ را تجمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 • خيزش 88

  منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

  click
  click
  click
  click
  click

  ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

  کتاب پيشنهادي

  اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده

  زندگی بهتر حق کارگر است. با توجه به سياست های سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی و نبود امکانات فعاليت علنی تمامی کارگران و کارمندان، ما کارکنان صنعت نفت ايران را به تشکيل هسته های خود جوش در سرتاسر شرکت ملی نفت ايران فرا می خوانيم و بر اين باور هستيم که بدون تشکيل اين هسته ها توسط خود کارکنان صنعت نفت، امکان پيشبرد خواسته های آنان وجود نخواهد داشت. نقش اين جنبش، ايجاد وحدت و همبستگی ميان کليه کارکنان صنعت نفت ايران می باشد. در اين راه دستتان را به گرمی فشاريم

  هموطن، دستاورد سی و چهار سال حاکميت سياه و ننگين جمهوری اسلامی بر سرزمين ايران، به معنای سی و چهار سال بازداشت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار کنشگران سياسی، عقيدتی، مدنی، کارگری، و چپاول ثروت های ملی؛ افزايش مداوم شکاف طبقاتی و گسترش روز .افزون فقر و فحشا در ميان جامعه ايران بوده است

  شرکت ملی نفت ايران، به عنوان يکی از بزرگترين مجموعه های تخصصی نيروی انسانی ماهر در ايران، در طول اين سی و چهار سال همواره شاهد کوشش های پيوسته ی کارگران و کارمندان شاغل در آن سازمان معظم برای احقاق حقوق حقه خويش و بهبود شرايط کاری بوده است. اين در حالی است که اکثريت قريب به اتفاق کارکنان صنعت نفت ايران و خانواده هايشان در شرايط آب و هوايی و اقليمی سخت و طاقت فرسايی مشغول به کار و زندگی .هستند

  شوربختانه سياست های سرکوبگرانه رژيم مستبد جمهوری اسلامی در اين سی و چهار سال، هيچگاه مجالی برای مطرح شدن خواست های بحق کارکنان زحمتکش صنعت نفت نداده است وکارکنان صنعت نفت ايران از داشتن هر گونه سنديکا و تشکل کارگری و صنفی برای دفاع .از حقوق و پيگيری مطالبات به حق خود محروم هستند. شرايط کاری دشوار کارگران صنعت نفت ايران از يک سو، و از سويی ديگر تحريم های بين المللی و بحران های روزافزونی که گريبان اقتصاد ايران را گرفته است، فشارهای مضاعف و کمر شکنی را بر قشر کارگر وارد آورده و آينده ای مبهم را پيش روی کارکنان .زحمتکش صنعت نفت ايران قرار داده است

  ما جمعی از کارکنان صنعت نفت ايران، بر آن شديم تا برای دفاع از حقوق کارکنان زحمتکش جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ايران آرمان جنبش ما ť . انسجام بخشيدن به صفوف پراکنده آنان، تشکيل را اعلام نماييم ايران ť پشتيبانی ازاعلاميه جهانی حقوق بشر (مصوبه ١٠ دسامبر ١٩۴٨ ) و کنوانسيون ها و ميثاق های آن و پاسداری از استقلال ملی و حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی کشور عزيزمان همبستگی ملی ايرانيان Ťما در عين خواست تضمين آزادی برای همه اديان و باورها، خواهان جدايی کامل دين از حکومت هستيم

  ما خواهان آزادی تمامی زندانيان کارگری، سياسی، مذهبی و عقيدتی هستيم

  ما خواهان جلوگيری از به تاراج رفتن منابع و ذخاير ملی ايران هستيم

  آزادی انديشه و بيان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ايران و آزادی تشکيل احزاب و اتحاديه های صنفی کارگران وصنعتگران

  مستقل و همچنين به رسميت شناختن سنديکای کارگری مستقل را پيش نياز رسيدن به آزادی و دموکراسی پايدار می دانيم را بخشی از حقوق ما درشرايطی که برای بسياری از کارگران، اعتصاب تنها سلاح Ť اعتصاب ť . حقه کارگران و کارمندان صنعت نفت ايران می دانيم اعتراض در برابر شرايط کمرشکن امروز ايران است؛ اين حق مسلم کارگران و کارمندان صنعت نفت ايران است که دست به اعتصاب و .اعلام همبستگی برای احقاق حقوق خويش بزنند

  ما تمامی کارگران را يکسان و برابرمی دانيم و بر اين باور هستيم که تبعيض های پيدا و پنهان موجود ميان کارگران رسمی و قرارداد

  مستقيم شرکت های پيمانکاری را نه کارگران، بلکه سياست های تبعيض آميز رژيم جمهوری اسلامی به وجود آورده. سياست های تبعيض .آميزی که در جهت ايجاد تفرقه و تشنج در صفوف قشر زحمتکش کارگر ايجاد شده است

  ما خواهان ايجاد داوطلبانه صندوق همياری کارگران به منظور جمع آوری و رساندن کمک مالی به کارگران اخراجی و خانواده های

  .کارگران زندانی هستيم که به سبب مبارزه برای همبستگی کارگران و احقاق حقوق حقه آنها از کار اخراج يا راهی زندان شده اند

  با توجه به سياست های سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی و نبود امکانات فعاليت علنی تمامی کارگران و کارمندان، ما کارکنان صنعت

  نفت ايران را به تشکيل هسته های خود جوش در سرتاسر شرکت ملی نفت ايران فرا می خوانيم و بر اين باور هستيم که بدون تشکيل اين

  .هسته ها توسط خود کارکنان صنعت نفت، امکان پيشبرد خواسته های آنان وجود نخواهد داشت

  .نقش اين جنبش، ايجاد وحدت و همبستگی ميان کليه کارکنان صنعت نفت ايران می باشد. در اين راه دستتان را به گرمی فشاريم

  به اميد آزادی و سربلندی ايران و ايرانی

  جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ايران

   اسفند 1391

   

  در همین پیوند


  کارگران: ما اين ننــــــــــــــــــگ را تجمل نخواهيم کرد

  click

  آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند

  click

  چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند

  click

  چه کساني در مسلسل هاي پينوشه هاي ريش دار خشاب مي نهند

  click

  تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی

  click

  click

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click