داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

clickکشورمان را به سوي آزادي و پيشرفت هدايت كنيم

سرانجام در بهار هشتاد و هشت پس از تصويب و امضاي سند بنيانگذاری "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران" توسط بيست و پنج سازمان سياسي و مدني، موجوديت اين نهاد همه گير اعلام و رسانه اي شد. ، در طي اين سه سال، بيش از سي نفر از هموندان همبستگي توسط مقامات امنيتي احضار، بازجويي و زنداني شده اند. ما زندان وشکنجه و حتی اعدام را بجان خريده ايم و آگاهانه در برابر حاکمانی قرار گرفته ايم که حتا از شيوه خردگرايانه ما براي ايجاد تغييرات بنيادين هراس دارند. با توجه به خطراتي كه اكنون كشور را از درون و از بيرون تهديد مي كند، زمان فلسفه بافي و اختلافات سليقه اي و شخصي در ميان كنشگران سياسي به پايان رسيده است. ما با دسته كردن تركه هاي نازك درخت، چنان سخت خواهيم شد كه هيچ نيرويي خواهد نتوان ما را شكست. آغوش ما فقط براي كنشگران بيرون از حاكميت باز نيست. ما همه هم ميهنان سرخورده را از درون حاكميت، مذهبي يا غيرمذهبي، نظامي يا غيرنظامي، و حتي از درون نيروهاي سركوبگر، به آغوش همبستگي با ملت ايران فرا مي خوانيم. تفرقه ما دوام جمهوری اسلامی را تضمين کرده وخواهد کرد. نام شماری از هموندان دربند یا در محدودیت شدید امنیتی پس از زندان: نسرین ستوده، منصور اسانلو، عیسی خان حاتمی، فریبرز رییس دانا، کورش زعیم، رضا شهابی، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی، مهدی عربشاهی، محمد ملکی، عبدالله مومنی 

متن سند همبستگی

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article1

هموندان دربند

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article26

واپسین بیانیه همبستگی، تهران شهریور ماه نود و یک

هم ميهنان آزاده

پس از دو سال برنامه ريزي ومذاکره با كنشگران سياسي و مدني و فرهيختگان آزاديخواه ايران، سرانجام در بهار هشتاد و هشت پس از تصويب و امضاي سند بنيانگذاری "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران" توسط بيست و پنج سازمان سياسي و مدني، موجوديت اين نهاد همه گير اعلام و رسانه اي شد. همبستگي فعاليت مبارزاتي خود را بر پايه خرد گرايی، انسانمداری، مسالمت ، اخلاق سياسي و همچنين واقعيات تاريخي و كنوني جامعه ايران استوار كرد. ما آگاه هستيم که، با منش مبارزه سياسي همبستگي كه طراحي و ترسيم آنچه براي ايران آينده مي خواهيم است نه تنها مبارزه عليه آنچه نمي خواهيم، کاری بس دشوار در پيش داريم با وجود منش مسالمت آميز و خرد گرا و پرهيز از بروز احساسات و خشونت گرايي انتقامجويانه، كه در بسياري از كنشگران سياسي سرخورده و آسيب ديده وجود دارد، در طي اين سه سال، بيش از سي نفر از هموندان همبستگي توسط مقامات امنيتي احضار، بازجويي و زنداني شده اند. ما زندان وشکنجه و حتی اعدام را بجان خريده ايم و آگاهانه در برابر حاکمانی قرار گرفته ايم که حتا از شيوه خردگرايانه ما براي ايجاد تغييرات بنيادين هراس دارند

حكومت انحصارگر و نابخرد جمهوري اسلامي، نه تنها بنياد اقتصاد كشور را، كه در هر حال "مال خر است"، ريشه كن كرده كه بيش از يك نسل براي بازسازي آن زمان لازم است، يکی از ثروتمندترين کشورهای جهان را كه اكنون بايد در رديف ده كشور قدرتمند جهان باشد، به پايين ترين رده هاي فقر اقتصادی و بي حرمتي جهاني سقوط داده است. توده ملت ايران، بجاي اينكه يكي از مرفه ترين و پيشرفته ترين مردم جهان باشند، از فقر و نااميدي و بيكاري به تن فروشی، حراج اعضاي بدن خود، اعتياد و بزهكاري ناشي از گرسنگي مي پردازند.

خود حاكميت، كه بايد آنها را اشغالگران ايران خواند، ساليان درازيست كه ثروتهای اين سرزمين را بين خود تقسيم و به تاراج می برند. اين "انسان" هاي فرصت طلب و آزمند، اقتصاد توليدی كشور را به اقتصاد وارداتی و بازرگاني كشور را به دلالي و قاچاق تبديل کرده اند. از آنجا كه هيچ انساني نمي تواند تا اين اندازه فرمايه و نادان باشد، بنظر مي رسد كه اين حاكميت اگاهانه ريشه های اقتصاد كشور را مي خشكاند، صنعت و كشاورزي را نابود مي كند، آثار ملي و فرهنگي را غارت و حراج مي كند و با اعمال خشونت و تبعيض ميان اقوام ايراني، ملت را بجان هم مي اندازد. آيا هرگز از چنين کسانی که با ملت و فرهنگ و تاريخ ايران در ستيزند، می توان انتظار اصلاح و سازندگی داشت

جمهوري اسلامي در مجازات اعدام، اعدام كودكان، جمعيت زنداني، اعتياد به مواد مخدر بويژه هروئين، روسپي گري، قاچاق، بيكاري، فقر عمومي، فساد اداري، فرار مغزها و سرمايه، رتبه هاي اول جهان را به خود اختصاص داده است.

ميلياردها دلار براي مردم كشورهاي ديگر كه هيچ احترامي هم براي ما ندارند هزينه مي كند، در حاليكه از كمك رساني به آسيب ديدگان يك زمين لرزه در كشور خودمان عاجز است. دست اندركاران حاكميت ميلياردها دلار از دارايي كشور را مي دزدند و به خارج منتقل مي نمايند، در حاليكه سالمندان و كودكانمان براي زنده ماندن در خيابانها گدايي مي كنند. نيمي از كودكانمان از رفتن به مدرسه محرومند و نيمي از نيروي كارمان بيكار. دهها ميليارد دلار از درآمد كشور را صرف بازيگوشي اتمي و با آن كشورهاي جهان را تهديد به نابودي مي كنند، به گروههاي تروريست و افراط گرا كمك مي كنند، و بخاطر محدوديت هاي بين المللي در راستاي جلوگيري از اين ماجراجويي ها، نفت و گازمان را به كمتر از نيمي از بهاي جهاني مي فروشند و اجازه مي دهند همسايگان از منابع زيرزمينی ما بدزدند و با آن ثروتمند شوند.

با توجه به خطراتي كه اكنون كشور را از درون و از بيرون تهديد مي كند، زمان فلسفه بافي و اختلافات سليقه اي و شخصي در ميان كنشگران سياسي به پايان رسيده است. ما از گروه های ملي مذهب گرا كه هنوز بخاطر تعلقات مذهبي خود اين حاكميت را "مذهبي" مي انگارند و هنوز در صدد "اصلاح" آن هستند، هشدار مي دهيم كه پس از سي سال تجربه تلخ از اين خوش خيالي دست بردارند و با پذيرش اصول دوازده گانه ما به همبستگي بپيوندند.

ما به گروه هاي اصلاح طلب حاكميت كه در توهم امكان اصلاح اين نظام هستند، ولي هنوز به ميهن خود ايران مي انديشند، هشدار مي دهيم كه فرصت خود را داشته ايد و تجربه خود را آموخته ايد. از تلف كردن وقت گرانبهاي اين ملت ستمديده دست برداريد و با ترويج توهمات، اين ملت را كه چشمش به ما "روشنفكران" دوخته شده، بيش از اين به ناكجا آباد نكشانيد. شما هم مي توانيد با پذيرش اصول دوازده گانه به ما بپيونديد.

ما از گروه هاي سياسي و فعال كه هدفشان باززنده سازي نوستالژي تاريخي است و از شكوه عنوانهاي اشرافي و جامگان فاخر و توهمات امپراتورانه به هيجان مي آيند، دعوت مي كنيم كه پاهاي خود را روي زمين بگذارند و اگر به شكوه آينده ميهنشان مي انديشند، اصول دوازد گانه همبستگي را بپذيريند و به ما بپيوندند. ما از گروههاي سياسي كه هنوز به "ايسم" هاي كهنه و مسخ شده دل بسته اند و خود را پذيراي مسيري چند صد ساله خونين و پر از محروميت براي رسيدن به مدينه فاضله كرده اند، هشدار مي دهيم كه با توجه به تجربيات صد سال اخير، بخود آيند و با پذيرش اصول دوازده گانه ما براي آينده اي واقعي و قابل دسترسي تلاش نمايند.

ما از هم ميهناني را كه به علت تبعيض هاي غيرانساني، از ميهن خود اميد بريده اند و حقوق خود را با خشم و خون خواستارند، فرا مي خوانيم كه با پذيرش اصول دوازده گانه ما به همبستگي بپيوندند. ما با دسته كردن تركه هاي نازك درخت، چنان سخت خواهيم شد كه هيچ نيرويي خواهد نتوان ما را شكست. آغوش ما فقط براي كنشگران برونمرز و يا فقط بيرون از حاكميت باز نيست. ما همه هم ميهنان سرخورده را از درون حاكميت، مذهبي يا غيرمذهبي، نظامي يا غيرنظامي، و حتي از درون نيروهاي سركوبگر، به آغوش همبستگي با ملت ايران فرا مي خوانيم. تفرقه ما دوام جمهوری اسلامی را تضمين کرده وخواهد کرد.

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ايران که سی و هشت تن از هموندان آزاده آن فقط برای ابراز عقيده و ميهن دوستی يا در زندان هستند يا پس از زندان در محدوديت هاي امنيتي بسر مي برند، اجازه يا امكان هيچگونه فعاليت سياسي، سخنراني، مصاحبه، يا نوشتن مقاله يا بيانيه ندارد. ولي ما بزودی در برونمرزاز کنش گروهی مشاورکه از انديشه ها و راهكارهاي ما آگاه هستند بهره ورخواهيم شد و مي كوشيم تا وظيفه تاريخي خود را با بهترين وجهي در اين مقطع تاريخي سرنوشت ساز انجام دهيم.

هموندان همبستگي که نامشان در فهرست آمده است هيچگونه وابستگی به سازمانها و نهادهاي نظام ندارند و بر همه پيامدهاي ناگوار کنش خود آگاهند و از همه چيز خود گذشته اند. اما تعداد هموندانی که نامشان در فهرست به چشم نمی خورد و به چند صد نفر می رسد كه در گوشه و کنار ايران در سمتهای گوناگون كشوری و غيركشوري مشغول به کارند و روز به روز به تعدادشان افزوده ميشود.

ما مي خواهيم با همبستگي و ارائه يك برنامه مردم سالارانه، جهان پسند، شدني و باور كردني، به جهاني كه اكنون به علت بي اعتمادي و ناباوري و احساس خطر از جمهوري اسلامي، در راستاي وارد آوردن آسييب هاي جبران ناپذير و تاريخي به ميهنمان است، و ماجراجويان جهان خود را آماده پياده كردن طرحهاي بيمارگونه مي كنند، نشان بدهيم كه مي خواهيم و مي توانيم با قدرت، ولي با مسالمت و خردگرايانه، ميهن خود را از اين مهلكه وحشتناك نجات بدهيم و کشور را به سوي آزادي و پيشرفت هدايت كنيم.

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ايران هر نوع دخالت نظامی را در ايران به شدت محكوم مي كند و صدور دموکراسی با زور را فريبي بيش نمي پندارد. سرنوشت ملت آزاده ايران بايستی بدست خود مردم ايران تعيين گردد.

پاينده باد ايران و زنده باد ملت آزاده ايران

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ايران

شهريور 1391، بيانيه شماره    چهار

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان، ايران را چون پاکستان خواهد بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي Ťقانونيť و آشکار
click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
به اين Ťکابوس ولاييť مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي Ťنظام انگلي-وارداتيť در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم Ťتحريم هاي پرترفندť، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، Ťاشغال يک شهر بزرگť در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ Ťپارلمان بازارť و Ťباند پينوشه ريشدارť در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب Ťديکتاتورť تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين Ťميهن فروشان ولاييť در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click