داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

دورخیز تازه، اینبار برای کودتای «قانونی» و آشکار

از داده های در دست می توان بدین برآیند رسید که در ایران نیز، چون سوریه و مصر و تونس و لیبی، خطر «سوار شدن» نیروهای فراارتجاعی و مزدور -اما «انقلابی نما»- بر «خیزش در پیش» به گونه ی بسیار جـــــــــــــدی وجود دارد و نیروهای ملی-دمکرات برای خنثی کردن آنان، بجاست که از هم اکنون هشیارانه و «برنــــــــــامه گرایانه» رده آرایند، همه سویه روشنگری کنند، و پیگیرانه نیرو بسیجند. جنبش کارگری، و در کنار آن جنبش دانشجویی و زنان، در این زمینه وظایف سنگینی بر دوش دارند. برای پایان دادن به برش سیاه استعمار در ایران و باختر آسیا، همسایگانمان نیز چشم به «کارخانه ها و خیابان هایمان» دوخته اند

دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار که تشکلش در انتخابات سال ۸۸ از احمدینژاد حمایت کرد می گوید: یکی از اشتباهات بسیار مهم اصولگرایان حمایت از احمدینژاد بود. درواقع اصولگرایان در وضعیت خاصی (بخوان خیزش «پایینی ها» برای برچیدن «نظام ولایی-بازاری») قرار گرفتند که مجبور شدند در مقابل نامزد اصلاحطلب از احمدینژاد حمایت کنند

پیش بینی وی دو مرحله ای شدن انتخابات است و می گوید: در دور دوم دولتیها و جریان اصلاحطلبان با یکدیگر کنار می آیند. او که اصلاح طلبان را خطرناک می خواند، به روزنامه بهار گفته است: جناحی در انتخابات پیشرو حضور خواهد داشت که بهمراتب از اصلاحطلبان خطرناکتر است و فتنهای بهمراتب خطرناکتر از قبل را رقم خواهد زد. این جناح وابسته به دولت و حول آقای احمدینژاد شکل گرفته است. درواقع این فتنه مافوق اتفاقات سال ۸۸ خواهد بود و توسط جناحی که از دل دولت بیرون آمده شکل میگیرد

از این گفته می توان نتیجه گرفت که در ایران نیز، چون سوریه و مصر و تونس و لیبی، خطر «سوار شدن» نیروهای فراارتجاعی و مزدور -اما «انقلابی نما»- بر «خیزش در پیش» به گونه ی بسیار جـــــــــــــدی وجود دارد و نیروهای ملی-دمکرات برای خنثی کردن آنان، بجاست که از هم اکنون هشیارانه و «برنــــــــــامه گرایانه» رده آرایند، همه سویه روشنگری کنند، و پیگیرانه نیرو بسیجند. جنبش کارگری، و در کنار آن جنبش دانشجویی و زنان، در این زمینه وظایف سنگینی بر دوش می کشند. برای پایان دادن به برش سیاه استعمار در ایران و باختر آسیا، همسایگانمان نیز چشم به «کارخانه ها و خیابان هایمان» دوخته اند

از کودتای ناآشکار، به کودتای نیمه آشکار، و اینک دورخیز برای کودتای «قانونی» و آشکار

در همین پیوند هشدار ملی-مذهبی ها به «اصلاح طلب های ناساختارشکن» نیز کمابیش نگریستنی است: نظامی – امنيتی های حاکم بر ايران و سرنوشت ايرانيان احتمالاً برآنند که اين انتخابات را تبديل به آخرين انتخابات رياست جمهوری در ايران کنند و پس از برگزاری آن، ايجاد يک ديکتاتوری کاملاً قانونی را با حذف انتخابات رياست جمهوری و ايجاد انتخابی پارلمانی وارد فازی جديد کنند (افزوده داد: به دیگر سخن، از کودتای ناآشکار در سال هشتاد و چهار، به کودتای نیمه آشکار در سال هشتاد و هشت، و دورخیز برای کودتای آشکار و «قانونی» در سال نود و دو)

چندی پيش در شنيده های سايت ملی – مذهبی آمده بود که اينبار مهندسی انتخابات با مهندسی نامزدها شروع میشود و احتمالاً به مهندسی آرا میرسد. اين مهندسی (مهندسی نامزدها) از ماهها پيش آغاز شده است و متاسفانه آن طور که از شواهد و قرائن برمیآيد اصلاح طلبان نيز ناخودآگاه (افزوده ی داد: و پاره ای از آنان آگاهانه و «از ترس پایینی» ها) گرفتار مهندسی نامزدها شده، بی برنامگی و پريشانی در جبهه ی آنان مکمل و مويد اين مهندسی است. بازی انتخاباتی نظامی – امنيتی ها، مهندسی انتخابات با تمرکز بر روی نامزدهاست و تاکنون «با وجود تلاش بدنه ی اصلاح طلبی و برخی نيروهای مستقل ديگر»، رهبران اصلاح طلبان اما در پريشانی و ندانم کاری گرفتار و سخت در نقشه ی مهندسی نامزدها گير کرده اند. نقشه ی مهندسی نامزدها به قراری است که در پی میآيد و اصلاح طلبان گويی که قرار است مجری اين نقشه باشند

نظامی – امنيتی های حاکم بر ايران و سرنوشت ايرانيان احتمالاً برآنند که اين انتخابات را تبديل به آخرين انتخابات رياست جمهوری در ايران کنند و پس از برگزاری آن، روندی را که از سالها پيش آغاز شده و هدف از آن حذف همه ی نيروهای معترض و اصلاح طلبان اعم از حکومتی و غير حکومتی، و ايجاد يک ديکتاتوری کاملاً قانونی! است را با حذف انتخابات رياست جمهوری و ايجاد انتخابی پارلمانی وارد فازی جديد کنند.

برای اينکار ضروری است که اصلاح طلبان در اين انتخابات با نامزدهايی کم رای وارد شوند تا خود فرايند حذف خود را تکميل کنند و به حذف خود نمايی قانونی ببخشند. برای عملياتی شدن اين برنامه لازم است که نامزدهايی مثل خاتمی به هر ترتيب ممکن اعم از تهديد و تطميع وارد ميدان نشوند تا اصلاح طلبان نتوانند از پتانسيل ملی و پایگاه اجتماعی خود استفاده کنند و «فضای ياس و انفعالی» در رابطه با انتخابات ايجاد شود. در چنين فضايی فرصت اجرای برنامه ی مهندسی انتخابات البته بيشتر و بهتر خواهد شد و احتمال اعتراضات اجتماعی نيز به شدت پايين میآيد

نظامی – امنيتی ها (افزوده داد: و «دست های پنهان» پست سر آنان در برون مرز) از ماهها پيش با به ميدان آوردن برخی مدعيان اصلاح طلبی يا به قولی اصلاح طلبان بدلی بر آن بوده اند که در اجماع احتمالی اصلاح طلبان خلل ايجاد کنند. حال آنکه تنوع نامزدهای اصلاح طلب و برخی نامزدهايی که ممکن است درصدی از آرای اصلاح طلبان را به خود اختصاص دهند، ايجاد خلل در اين اجماع را بيشتر کرده است. اين خلل در اجماع و ايجاد تفرقه موجب میشود که اولاً مشارکت مردمی در ميان طبقاتی که از نظر نظامی – امنيتی ها طبقات امنيتی دانسته میشوند و احتمال اعتراضات اجتماعی از جانب شان میرود، پايين بيايد و ثانياً رای اصلاح طلبان خرد شده و نتوانند از درصد بالايی برخورد شوند و ثالثاً نامزد مورد نظر حلقه ی نظامی – امنيتی ها بدون کمترين احتمال اعتراضی به کاخ رياست جمهوری رودرين احتمال اعتراضی به کاخ رياست جمهوری رود

در همین پیوند

آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي براي ايران مي بيند


click

مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم

click

ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند

click

سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد

click

یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت

click

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click