داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

clickبازار ایران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند

پاسخی به آنان که بیهوده دل به «پارلمان بازار» و دولت «تدبیر و امید» سردار سازندگی بسته اند: «تا زمانی که تولید داخلی رشد پيدا نکند چاره ای جز واردات نخواهيم داشت. در جهان امروز جنگ بين قدرتهای بزرگ تنها ساختن موشک و افزايش توان نظامی نيست، جنگ بر سر به دست آوردن بازارهای جديد است. ايران کشوری است که فقط از طريق درآمد نفت روزانه 200 ميليون دلار درآمد دارد. يک کشور صنعتی اگر بخواهد چنين درآمد ارزی خالصی داشته باشد بايستی روزانه حداقل 5 ميليارد دلار کالای توليد شده صادر بکند، هزينه واردات مواد اوليه را از آن کم بکند، که شايد به زحمت به 100 ميليون دلار خالص روزانه میرسد. بنابراين برای کنسرن های جهانی و ریزه خواران محلی، ايران بازار بزرگی است با 70 ميليون نفر جمعيت و درآمد سالانه ای بالغ بر 120 ميليارد دلار ناشی از صادرات نفت، مواد پتروشيمی، ميعانات گازی و مواد معدنی خام.اين بازار را قدرتهای خارجی نمیخواهند از دست بدهند و به هر ابزاری برای از دست ندادن اين بازار و وابسته نگه داشتن اقتصاد ايران به خود سود میبرند. و این هم یک نمونه: اتاق بازرگانی در ايران (که همچون دیگر دزدان سپاهی-روحانی-امنیتی-دولتی نماینده ی مستقیم در «دولت کلیددار» دارد و برای قراردادهای «آب دار» با کنسرن های نفتی و نانفتی کمین کرده است) به مرکزی برای ايجاد رانت و درآمدهای سنگين آن هم از طريق واردات تبدیل شده است. تا زمانی که اين ساختار تغيير نکند نميتوان کاری انجام داد … (گفته بودند) که بخش خصوصی را تبديل به سرمايه گذاری های بسيار بزرگ بکنيد. ولی با کدام اتاق بازرگانی (و نیز کدام دولت و مجلس مردمی، کدام «بخش خصوصی» ملی)؟ مافياهای گوناگون مانع از ساخت کارخانه های ساخت کاغذ در کشور میشود و در نهايت از يک ميليارد دلار واردات کاغذ سالانه به ايران عده ای سود زيادی میبرند که اين عده به هيچ وجه اجازه کارهای مولد را نخواهند داد. بيشتر افرادی که در اتاقهای بازرگانی به ويژه ايران (بخوان در «خلافت بازاری» و «انگلی-وارداتی» کنونی) هستند نه متخصصند نه صنعتگر. بلکه بازرگانانی هستند که مدام به دنبال سفرهای خارج از کشور رايگان و بستن قرارداد برای واردات هستند. تا (زمانی که) سرمايه گذاری افزايش پيدا نکند، نه مشکل اشتغال حل میشود نه ضريب جينی اصلاح میشود. فاصله طبقاتی نیز روز به روز افزايش پيدا خواهد کرد. چگونه است که کارخانه های فولادسازی در ايران احداث نمیشود و ما از بندرعباس شاهد بارگيری کشتیهای حامل سنگ آهنهای ايران هستيم به قيمت هر تن 170 دلار و از سوی ديگر شاهد کاميونهايی هستيم که محصولات فولادی بين 700 تا 800 دلار در هر تن وارد میکند؟ در صورتی که کسانيکه بر روی اين ذخاير سنگين که در هيچ کشوری جز امريکا به اين تنوع منابع مس، منابع آهن، زغال سنگ، نفت و گاز وجود ندارد، در خانه های گلی زندگی میکنند. ديدن متکديان بر سر چهار راهها که هر روز افزايش پيدا میکنند نشانه فقر در کشوری است که بر روی دريايی از ثروت قرار دارد». و این هم پاسخ «داد» به این همه بیــــــــــداد، از زبان زرتشت: آخر «سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند. مبادا که ازین پس نادان کسی را بفریبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! به گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان» راند. آری، افروغ هایِ اینگون اندیشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسایگان مان، روشن دلانِ دلیری بزایند، که درازگاه «پاسدار و نگاهبان» کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ «گفتمان»های خواست-گرایِ مان

در پس پرده عدم حمايت از بخش توليد، رانت خواران و مافيا هستند

زراندوزان زمامدار بازاری-سپاهی-روحانی وابسته به گروه های تندرو و پراگماتیست و اصلاح طلب، در کنار «اپوزیسیون رانت خوار» درون و برون مرزی، منابع سنگين ارزی کشور را که بر طبق آمار صندوق بين المللی پول چندی پیش بالغ بر 97 ميليارد دلار بود، برای چندمین باره «جارو» کردند. آنان دلارهای نفتی-گازی-معدنی را در راستای هدفهايی قرار میدهد که آن هدفها در راستای ايجاد اشتغال و افزايش سطح رفاه عمومی نيستند. برای نمونه صفر کردن تعرفه واردات شکر به بهانه نيمه شعبان و ماه رمضان گذشته نشانه هايی بودند که دم خروسی را نشان می دادند که ريشه در سياستهای ضد توسعه و کاهش شديد سرمايه گذاریها داشتند. دولت ترکيه تصميم گرفته توليد فولاد خود را تا سال 2015 از 30 ميليون تن فعلی به 54 ميليون تن برساند. بعيد به نظر می آيد که ايران بتواند بيش از 20 ميليون تن در طول اين فاصله توليد فولاد داشته باشد. طبيعی است که در پس پرده عدم حمايت از بخش توليد رانتخواران و مافيا هستند و کسانی که کالای قاچاق وارد میکنند و در دستگاههای تصميم گيری شديدا نفوذ دارند

از صادرات نفت، مواد پتروشيمی، ميعانات گازی و مواد معدنی خام تا کنسرن های جهانی

تا زمانی که تولید داخلی رشد پيدا نکند چاره ای جز واردات نخواهيم داشت. در جهان امروز جنگ بين قدرتهای بزرگ تنها ساختن موشک و افزايش توان نظامی نيست، جنگ بر سر به دست آوردن بازارهای جديد است. ايران کشوری است که فقط از طريق درآمد نفت روزانه 200 ميليون دلار درآمد دارد. يک کشور صنعتی اگر بخواهد چنين درآمد ارزی خالصی داشته باشد بايستی روزانه حداقل 5 ميليارد دلار کالا توليد شده صادر بکند هزينه واردات مواد اوليه را از آن کم بکند که شايد به زحمت به 100 ميليون دلار خالص روزانه میرسد. بنابراين برای قدرتهای بزرگ صنعتی، ايران بازار بزرگی است با 70 ميليون نفر جمعيت و درآمد سالانه ای بالغ بر 120 ميليارد دلار ناشی از صادرات نفت، مواد پتروشيمی، ميعانات گازی و مواد معدنی خام.اين بازار را قدرتهای خارجی نمیخواهند از دست بدهند و به هر ابزاری برای از دست ندادن اين بازار و وابسته نگه داشتن اقتصاد ايران به خود سود میبرند

اتاق بازرگانی همچون دیگر نهادهای سپاهی-روحانی و امنیتی-دولتی، کانونی برای درو کردن دلارهای نفتی

اتاق بازرگانی در ايران (که هم اکنون نماینده ی مستقیم در «دولت اعتدال» دارد و برای قراردادهای «آب دار» با کنسرن های جهانی کمین کرده است) به مرکزی برای ايجاد رانت و درآمدهای سنگين آن هم از طريق واردات تبدیل شده است. تا زمانی که اين ساختار تغيير نکند نميتوان کاری انجام داد … (گفته بودند) که بخش خصوصی را تبديل به سرمايه گذاری های بسيار بزرگ بکنيد. ولی با کدام اتاق بازرگانی؟ مافياهای گوناگون مانع از ساخت کارخانه های ساخت کاغذ در کشور میشود و در نهايت از يک ميليارد دلار واردات کاغذ سالانه به ايران عده ای سود زيادی میبرند که اين عده به هيچ وجه اجازه کارهای مولد را نخواهند داد. بيشتر افرادی که در اتاقهای بازرگانی به ويژه ايران، هستند نه متخصصند نه صنعتگر. بلکه بازرگانانی هستند که مدام به دنبال سفرهای خارج از کشور رايگان و بستن قرارداد برای واردات هستند.تا سرمايه گذاری افزايش پيدا نکند نه مشکل اشتغال حل میشود نه ضريب جينی اصلاح میشود و فاصله طبقاتی روز به روز افزايش پيدا خواهد کرد.

بر روی دریایی از ثروت هستیم اما «متکدیان» و گدایان بی شمار بر سر چهار راه ها

ديدن متکديان بر سر چهار راهها که هر روز افزايش پيدا میکنند نشانه فقر در کشوری است که بر روی دريايی از ثروت قرار دارد.چگونه است که کارخانه های فولادسازی در ايران احداث نمیشود و ما از بندرعباس شاهد بارگيری کشتیهای حامل سنگ آهنهای ايران هستيم به قيمت هر تن 170 دلار و از سوی ديگر شاهد کاميونهايی هستيم که محصولات فولادی بين 700 تا 800 دلار در هر تن وارد میکند؟ در صورتی که کسانيکه بر روی اين ذخاير سنگين که در هيچ کشوری جز امريکا به اين تنوع منابع مس منابع آهن زغال سنگ نفت و گاز وجود ندارد در خانه های گلی زندگی میکنند. اين در شان مردم ايران نيست. با اين شرايط ايران به قدرت اول اقتصادی منطقه که هدف سند چشم انداز بوده است نخواهد رسيد و سال به سال موقعيت اقتصادی آن ضعيف و بدون شک قدرت سياسی و چانهزنی آن هم کم خواهد شد و منافع ملی ما همانگونه که در حال حاضر در پارس جنوبی شاهد آن هستيم نصيب ديگران خواهد شد

برگرفته از سایت الف با پاره ای افزایش ها و ویرایش ها

در همين پيوند


click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند

click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز

click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت

click
کنسرن ها نمي خواهند بازار ايران را از دست دهند
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داري
click
بهارا باش کاين خون گل آلود، برآرد سرخ گل چون آتش از خون
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
آژيرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  •