داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

click click

click همبستگی در ایران: با عزمی آهنیــــــــــن را راهیـم

ما نيروهاي دمكراسي- خواه، سكولار، عدالت خواه و مدافع حقوق بشر، همچنان با «عزمي آهنيــــــــــن» درراه پاسخگويي به ضرورت زمان و خواسته هاي مادي و معنوي همه ي مردم آگاه و ترقي خواه ايران گام برخواهیم داشت: همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشردرايران ، شخصیت هائی از گروه هاي گوناگون از جمله گروهی از جبهه ي ملي ايران، كانون نويسندگان ايران، كمپين يك ميليون امضا، نيروهاي ملي- مذهبي، جبهه ي دمكراتيك ايران، شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه، طرح نيشكر هفت تپه، دفترتحكيم وحدت، ادوارتحكيم وحدت، كانون مدافعان حقوق بشر، حزب پان ايرانيست، جامعه حقوق بشركردستان، جامعه حقوق بشرايران، دانشجويان ملي گرا وآزادي خواه، دانشجويان دمكراسي- خواه، دانشجويان ليبرال و همونداني از بیست و پنج تشكل صنفي، سياسي و اجتماعي كشور، صرف نظرازگرايش هاي گروهي وسازماني ايشان و نيزبرخي ازترقي خواهان منفرد كه بيانگر خواسته هاي امروزمردم ايرانند، در برمی گیرد. وظيفه ي سنگيني كه همبستگی، انجام دادن آن را بردوش گرفت وظيفه اي بود كه افزون بر صد سال فعاليت پياپي، پرفرازو نشيب و انباشته از شكست و پيروزي را پشت سر داشت و در بردارنده ي جنبش های ملي در كشورمان با هدف استقرارتحولات اساسي و استقرار آزادی و دموکراسی در كشوررا پي گرفته بودند؛ اما به دلايلي معين ازتحقق كامل هد ف هاي خود درراستاي تامين شرايط شايسته ي زيست اجتماعي و اعتلاي آرمان هاي انساني و ميهني درجريان پويه ي دشوارو طولاني خويش بازمانده بودند. برخورد خشونت آميز حاکمیت، تحمل زندان، داغ و درفش، وامكان گذرانيدن سال هاي طولاني ازعمر پربار و پر تلاش اين عزيزان «نتوانسته است و نمي تواند!!!» خللي در اراده پايدارايشان براي تلاش پيگيردر راه تحقق خواسته های به حق خود و مردم كشورشان كه برپايه ي نيازهاي مبرم وگريزناپذيرمرحله ديرپاي و امروزي رشد وتعالي كشورمان استوار است، پديد آورد. همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران همچنان با عزمي آهنين درراه پاسخگويي به ضرورت زمان و خواسته هاي مادي و معنوي همه ي مردم آگاه و ترقي خواه ايران گام بر خواهد داشت و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد. و این هم اسامی سی و پنج نفرازهموندان همبستگی دربند، دستگير و یا دردادگاه هاي امنیتی

 

اسامی 35نفرازهموندان همبستگی دربند، دستگيرو یا دردادگاه هاي امنیتی

به پیشگاه ملت بزرگ ایران

در سال 1387 خورشيدي گروهی از روزنامه نگاران،شخصیت های سیاسی و دانشجوئی تصمیم گرفتند که از طرف اکثریت خاموش ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت نمایند.نخست با نام ائتلاف براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران و با شركت افرادي ازهمه ، صرف نظر از باورهاي عقيدتي و آرماني ، جنسيت، قوم و تبار، پايگاه اجتماعي و گرايش صنفي، اجتماعي و سياسي، با صدورسندي كه درآن نيازهاي مبرم ديرپاي وامروزي ميهن ما درزمينه ايجاد جامعه ي دمكراتيك گنجانيده شده بود.در انتخابات شرکت نماید.

اين سند اصول در پي آمده را دربرداشت:

1. حفظ تماميت سرزميني و استقلال ايران

2. پذيرش مفاد منشورملل متحد و اعلاميه ي جهاني حقوق بشروميثاق هاي آن

3. حاكميت قانون برخاسته از اراده ي آزاد مردم

4. تغيير قانون اساسي و حذف اصل هاي مغاير با حاكميت ملت

5. جدايي دين از حكومت

6. تاكيد بردمكراسي، حقوق بشروآزادي هاي اساسي

7. تاكيد برحقوق برابرهمه ي اقوام ايراني

8. تاكيد بر برابري حقوق زن و مرد

9. رفع هرگونه تبعيض ازلحاظ جنسيتي، نژادي، قومي، عقيدتي ومذهبي

10. پاسداري از زبان فارسي كه بن مايه ي فرهنگ، يك پارچگي، و هويت تاريخي و ملي با احترام وپذيرش د يگر زبان هاي رايج در سرزمين ايران

11 . نفي هرگونه خشونت و شكنجه، اعم ازاينكه ازمجاري قانوني يا خودسرانه اعمال شو

12. توسعه ي همه جانبه ي ااقتصادي واجتماعي همراه با گسترش عدالت اجتماعي و نفي هر گونه بهره كشي

 

بي درنگ پس از آغاز فعاليت این گروه تحت عنوان ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران فعالیت انتخاباتی خود را آغاز نمود.

اما ازآنجا كه گروهي وابسته به نیروهای حکومتی، همزمان با فعالیت این ائتلاف، شروع به مخدوش كردن سندها و ديدگاه هاي آن كردند،وبا یاری ایادی خود کوشش نمودند از شرکت این گروه در انتخابات جلوگیری نمایند.سپس تحت عنوان ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تار نمائی تاسیس نمودند و از این طریق با شایعه پراکنی و دروغ گوئی کوشش کردند در بین شخصیت های سیاسی پراکندگی و بدبینی به وجود بیاوردند.گردانندگان ائتلاف برای خنثی نمودن این کار عنوان سازمانی خود را بازنگری و عنوان همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر در ايران را نام سازماني خود قرارداد كه ازآن پس به همين نام به فعاليت خود ادامه داده است.

هيئت موسس همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشردرايران، شخصیت هائی از گروه هاي گوناگون، از جمله گروهی از: جبهه ي ملي ايران، كانون نويسندگان ايران، كمپين يك ميليون امضا، نيروهاي ملي- مذهبي، جبهه ي دمكراتيك ايران، شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه، طرح نيشكر هفت تپه، دفترتحكيم وحدت، ادوارتحكيم وحدت، كانون مدافعان حقوق بشر، حزب پان ايرانيست، جامعه حقوق بشركردستان، جامعه حقوق بشرايران، دانشجويان ملي گرا وآزادي خواه، دانشجويان دمكراسي- خواه، دانشجويان ليبرال و همونداني از 25 تشكل صنفي، سياسي و اجتماعي كشور، صرف نظرازگرايش هاي گروهي وسازماني ايشان و نيزبرخي ازترقي خواهان منفرد درتدوين سند بالا كه بيانگر خواسته هاي امروزمردم ايران بود، درجريان نشست هايي پر شمار، شركت داشتند.

در آغاز كاراعضاي موسس شورا دو ارگان را در راستای شرکت در انتخابات و طی مراحل قانونی برای فعالیت به قرار زیر تشکیل دادند.ا- هيئت دبيران همبستگی که از پنج نفر2- شورا ی همبستگی که از 15 عضو، را از ميان خود برگزيدند.وظایف این دو نهاد تدوین اساسنامه و انجام فعاليتها برای رسمیت یافتن قانونی ودر خواست به کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور و سياست گذاري ها راكه مي بايست در جريان نشست هاي منظم همبستگی انجام مي گرفت برعهده ي آنان گذاشتند.

وظيفه ي سنگيني كه همبستگی انجام دادن آن را بردوش مي گرفت وظيفه اي بود كه افزون بر صد سا ل فعاليت پياپي، پرفرازو نشيب و انباشته از شكست و پيروزي را پشت سر داشت و در بردارنده ي جنبش های ملي در كشورمان با هدف استقرارتحولات اساسي و استقرار آزادی و دموکراسی در كشوررا پي گرفته بودند؛ اما به دلايلي معين ازتحقق كامل هد ف هاي خود درراستاي تامين شرايط شايسته ي زيست اجتماعي و اعتلاي آرمان هاي انساني و ميهني درجريان پويه ي دشوارو طولاني خويش بازمانده بودند.

ابتدا همبستگی براين باوربود كه بايد با معرفي نامزد مستقل خود درانتخابات رياست جمهور خرداد 1388 شركت ، و پس ازبرگزاري انتخابات، با مراجعه به كميسيون ماده ي 10 احزاب، به طور رسمي اعلام موجوديت كند؛ اما همبستگی که با کار شکنی ایادی درونی و بیرونی حاکمیت نتوانست از فرصت انتخابات در راستای بیان خواسته های خود استفاده نماید.

همبستگی در مورد شرکت در انتخابات موضع گیری ننمود و مسئله را به هموندان خود واگذاشت . پس از برگزاري انتخابات و حوادثي كه پس ازآن رخ داد ،از حقوق شهروندی مردم در چارچوب قانون دفاع نمود.پس از سرکوبی مردم به وسیله حاکمیت و گذر مردم از خواسته های اصلاح طلبان حکومتی ،و دادن شعارهائي ساختارشکنانه:چون ، استقلال، آزادي، جمهوري ايراني،و نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران،حاکمیت با تمام توان تازش خود را به یاران همبستگی را به عنوان نمایندان واقعی مردم در بر آورده ساختن آرزو های سرکوب شده مردم انجام داد.

در ادامه این تازش تا کنون35 نفرازهموندان همبستگی دستگيرو، دردادگاه هاي امنیتی، به افزون بر 100 سال زندان درشرايط دشوار محكوم شدند و بسياري ازايشان هم اكنون در شرايط نامناسب جسمي و رواني تحميلي دوران محكوميت خود را مي گذرانند،گروهی دیگراز هموندان همبستگی در انتظار دادگاه های فرمایشی می باشند. نام و مدت محكوميت هموندان زنداني همبستگی،تا کنون به شرح در پي آمده است:

 

1.ميلاد ابراهيميان ، 90 روز انفرادي، آزاد باوثيقه، منتظر دادگاه

 

2. منصور اسالو، 7 سال زندان

 

3.ميلاد اسدي، 7 سال زندان

 

4. محمد اوليايي فرد، يك سال زندان

 

5. رسول بداغي، 5 سال زندان

 

6.ابو.الفضل تبرزدي، بازداشت انفرادي در اهواز

 

7.سعيد ترابيان

 

8. ناصرتقوايي

 

9. بيژن جانفشان، دو نوبت بازداشت در اوين، با وثيقه آزاد

 

10.بهروز جاويد تهراني،10 سال زندان

 

11. عيسي خان حاتمي، 2 سال زندان

 

12. حميد رضا خادم، 5سال زندان، پرونده در دادگاه تجديد نظر

 

13.عباس خرسندي، ده سال زندان

 

14.محمد علي دادخواه، دو. پرونده، با وثيقه آزاد

 

15.فریبرز رئیس دانا،با وثیقه آزاد

 

16 .رضا رفيعي فروشان، 5 سال زندان

 

17. حسين رونقي ملكي، 15 سال زندان، زنداني، پرونده در تجديد نظر14

 

18.كورش زعيم، با وثيقه آزاد، پرونده در دادگاه

 

19.شاهين زينعلي، 2 سال . 3 ماه زندان، زنداني

 

20.نسرين ستوده، 11 سال زندان، 20 سال محروميت از وكالت، 20 سال ممنوع الخروج

 

21. رضا شهابي زكريا

 

22.كيوان صميمي، 6 سال زندان

 

23.حشمت الله طبرزدي، 9 سال زندان، 74 ضربه شلاق

 

24 .مهدي عربشاهي، 2 سال و 6 ماه زندان، به دليل بيماري در مرخصي

 

25.اميرحسين فتوحي

 

26. محمدحسين فلاحيه زاده

 

27.حسام فيروزي. 5 سال زندان

 

28.محمد صديق كبود وند، 10سال زندان

 

29. جهانگيرمحمودي، روحاني و وكيل دعاوي، ممنوع االباس و ممنوع الوكاله ودر پرونده ي ديگر100 روز زندان

 

30. سعيد كلانكي

 

31. حميد رضا محمدي

 

32.محمد ملكي، باوثيقه آزاد، دادگاه در اسفندماه

 

33.بهزاد مهراني، با وثيقه آزاد

 

34.عبداله مومني، 5 سال زندان

 

35.علي ناظري، با وثيقه آزاد

 

برخورد خشونت آميز حاکمیت ، تحمل زندان، داغ و درفش، وامكان گذرانيدن سال هاي طولاني ازعمر پربار و پر تلاش اين عزيزان نتوانسته است و نمي تواند خللي در اراده پايدارايشان براي تلاش پيگيردر راه تحقق خواسته های به حق خود و مردم كشورشان كه برپايه ي نيازهاي مبرم وگريزناپذيرمرحله ديرپاي و امروزي رشد وتعالي كشورمان استوار است پديد آورد

همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران همچنان با عزمي آهنين درراه پاسخگويي به ضرورت زمان و خواسته هاي مادي و معنوي همه ي مردم آگاه و ترقي خواه ايران گام بر خواهد داشت و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد

پاینده ایران

گروهی از هموندان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article754

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
د
click
کارتل هاي نفتي و قراردادهاي مجهــــــــــول و طولاني
click
جبهه ي پايداري دلارهاي «حلال» را به بيرون از ايران مي برد
click
دستگاه هاي «مسئول»، دارايي هاي ملي و واردکنندگان
click
هلموت اشميت صدر اعظم پيشين آلمان: براي صلح در جهان
click
جنگ «پاسخي خونين» به بحران اقتصادي
click
خيانت به منافع ملي را پاياني نيست
click
در پشت رايزني ها چه قراردادهايي «آماده امضا» هستد
click
هشدار: به معادن ايران چوب حراج زده اند
click
عسکراولادي: ما مي خواستيم کاري کنيم که اين ها کردند
click
از هر دلار نفتي ده سنت در توليد، اما نود سنت در مصرف
click
قرارگاه خاتم الانبيا پوشش امنيتي بخش «خودي» در اقتصاد انگلي
click
دير چيست؟ ديـــــــــــــــــــــــــواني ست
click
چرا هشتصد هزار «برده مدرن» در اروپا
click
بازار ايران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند
click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داريم
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
تنش هاي نوين: آژــــــــرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 •  

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click