داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

click click

click اصل چهل و چهار، «پهنه ی اصلی جنگ» میان لیبرال ها و دمکرات ها در این برش از پیکار

طراح اصلی اقتصاد دولت روحانی، اتاق بازرگانی تهران است. دولت روحانی با اجرای «طرح استراتژی توسعه صنعتی» (بخوان صنعت «نفتی-گازی-پتروشیمی-معدنی» یا «خام فروشی پنهان» به فرمان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی) قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیق تر کند: ملی بودن صنایع و معادن و نفت به تمسخر کشیده شد. دولت عامل فساد معرفی شد و عامل رفع این فساد نیز رقابت آزاد میان سرمایه داران بخش خصوصی قلمداد شد. این گفتمان موفق شد به جامعه القاء کند که اقتصاد دولتی قوی، پایه تحکیم استبداد و رانت است و نفت به عنوان پایه دولت استبدادی مانع توسعه معرفی شد. نتیجه گیری شد که خصوصی کردن اموال دولتی و در صدر آن صنعت نفت (بخوان: چوب حراج زدن به سرمایه های ملی و زیر پا نهادن اصل چهل و چهار قانون اساسی) راه فائق آمدن بر استبداد و راه اصلی توسعه سیاسی است. در پیکار با این جناح پرترفند و توانمند لیبرالی ست که گردان های بالنده ی دمکراتیک بیش از پیش رده می آرایند. در کانون جنیش دمکراتیک و مردمی کشورمان، کارگران و مزدبگبران شهری جای گرفته اند

 دولت روحانی به سرپرستی مسعود نیلی با اجرای طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیقتر کند. هدف نوشته حاضر جلب توجه کنشگران اجتماعی، به مضمون واقعی این طرح ها و عواقب آن برای جامعه است ...

در هیچ دوره از حیات جمهوری اسلامی ایران دولت برنامه و طرح های اقتصادی خود را بری از شائبه های پوپولیستی به صراحت دولت روحانی بیان نکرده است. در عین حال در هیچ دوره ای از حیات جمهوری اسلامی عرصه چالش طرحهای دولتی به اندازه امروز بری از کلی گویی و تهی از تقابل مشخص نبوده است. خلاء چالش بر بستر عدم حساسیت عمومی یک هشدار جدی است. در مورد ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد دلاری افکار عمومی حساسیت زیادی از خود نشان داده و ماجرا را روز به روز دنبال میکرد. این حساسیت در رابطه با پرونده اختلاس مالی بابک زنجانی نیز بالا بود. اما در رابطه با طرح اختلاس مالی با برنامه و سازمانیافته و نقشه یک سرقت بزرگ که با صراحت و شفافیت بسیار آشکارتری از زد و بندهای پشت پرونده های "اختلاس" و "فساد مالی" بیان میشود جامعه سیاسی و افکار عمومی در ایران حساسیتی نشان نداده و به جز موارد نادر از روشنگری و یا واکنش های اعتراضی محدود فعالیتی پیشگیرانه انجام نمی گیرد. صورت مسئله بسادگی این است که دولت روحانی به سرپرستی مسعود نیلی با اجرای طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور قصد دارد اقتصاد ملی ایران را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت، قوانین کار را به دوران پیشاقانون کاری عقب برده و فاصله فقیر و غنی در جامعه را بسیار عمیقتر کند. هدف نوشته حاضر جلب توجه کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین و نهادهای کارگری مستقل، به مضمون واقعی این طرحها، عواقب آن برای جامعه و مردم و ترغیب آنان به واکنشی پیشگیرانه و موثر برای جلوگیری از اجرای این طرحها است.

معنا و روش یک واکنش فعال

روش مقابله کنشگران و احزاب سیاسی در ایران با سیاست ها و طرح ها و عملکردهای جمهوری اسلامی طی 35 سال حکومت این رژیم عمدتا واکنشی (reactive) ، نوشداروی پس از مرگ سهراب، بوده است. برخورد با سیاست تبدیل قراردادهای رسمی و دسته جمعی کار در مراکز صنعتی و تبدیل قرارداد کار نزدیک به 90 درصد کارکنان این مراکز به قرارداد موقت نمونه سمبولیک چنین واکنشی است. سال به سال و طرح به طرح مراکز تولید شقه شقه شد و هر شقه آن به یک پیمانکار بدون کوچکترین تعهدی در قبال کارکنان و یا مسئولیتی از جانب شرکت مادر واگذار شد و فعالین کارگری واکنش فعالی از خود بروز ندادند. وقتی بخش اعظم قراردادهای کار در ایران به قراردادهای موقت تبدیل شد، یعنی پایه مادی یک اعتراض رسمی و حقوقی زده شد و کارفرما میتوانست با ارجاع به قرارداد کار از ورود کارگر به کارخانه جلوگیری کند، لغو قراردادهای موقت به یک مطالبه اصلی در جنبش کارگری تبدیل شد. روش واکنش فعال (proactive) واکنشی پیشگیرانه است که در تقابل با روش واکنشی قرار دارد. یکی از ارکان واکنش فعال و پیشگیرانه شناسایی مشخص موضوع واکنش است. به منظور تسهیل واکنش فعال در قبال طرح های دولت یازدهم اجازه دهید صورت مسئله را شناسایی کنیم.

نقشه یک سرقت بزرگ

پیشینه سازی تئوریک

بر بستر ضعف گفتمان های متکی بر تحلیل های طبقاتی در دهه 70 شمسی توسعه و پیشرفت به عنوان مقولاتی ذاتی و درخود، مقدس و اهدافی والا در فضای سیاسی ایران جا افتاد. وجود ارتجاع جمهوری اسلامی ایران، این بار رقیق شده به "اصول گراها"، و مخالفت آن با هر گونه مدرنیسم و پیشرفت و تنفر عمومی از این جریان به پدیده شیفتگی به گفتمان توسعه در خود میدان بیشتری داد. در مباحث تئوریک تلاش شد نقش امپریالیسم غرب در تحمیل مسیر معینی از توسعه به جامعه ایران پاک شود. تاریخ توسعه بر اساس استبداد پروغربی، که با کودتای آمریکایی علیه دولت مصدق، راه خود را هموار کرد، کمرنگ شد. ملی بودن صنایع و معادن و نفت با اتکاء به تجربه شکست مدل کشورهای بلوک شرق به تمسخر کشیده شد. دولت در خود عامل فساد معرفی شده و عامل رفع این فساد نیز رقابت آزاد میان سرمایه داران بخش خصوصی قلمداد شد. این گفتمان موفق شد به جامعه القاء کند که اقتصاد دولتی قوی پایه تحکیم استبداد و رانت است. نفت به عنوان پایه دولت استبدادی مانع توسعه معرفی شد و نتیجه گیری شد که خصوصی کردن اموال دولتی و در صدر آن صنعت نفت راه فائق آمدن بر استبداد و راه اصلی توسعه سیاسی است. بالا رفتن دستمزدها به عنوان عامل بالارفتن تورم جا زده شد. به کارگران وعده اشتغال داده شده و عقد قرارداد فردی میان کارفرما و کارگر در یک بازار آزاد رقابتی تبلیغ شد. به سرمایه داران وعده تسهیل سرمایه گذاری و حمایت های بانکی و مالی داده شده و آنان ترغیب به سرمایه گذاری درازمدت در تولید شدند. جا افتادن گفتمان های متکی بر معجزه اقتصاد آزاد و رقابتی و تئوری های نئولیبرالیستی، تن دادن به پیشنهادهای صندوق بین المللی پول در تدوین طرح های توسعه اقتصادی را تسهیل کرد. بر بستر این فضا توجه به مضمون طرح های توسعه و عوارض آن برای اکثریت مردم ایران به حاشیه رانده شده و زمینه تبدیل طرح های سودجویانه سرمایه داران ایرانی به سیاست های کلان دولتی را فراهم ساخت. اجازه دهید به این روند نگاهی بیاندازیم.

پیشینه طرح های اقتصادی دولت روحانی

طراح اصلی سرقت بزرگ (طرح های اقتصادی دولت روحانی) اتاق بازرگانی تهران است. تبدیل رویاهای شیرین بازرگانان ایرانی به طرح های کلان دولتی اما تاریخچه چند ساله خود را دارد که بازیگر اصلی آن مسعود نیلی "مغز اقتصادی" دولت روحانی است.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، در دولت های موسوی، رفسنجانی و خاتمی نیز عهده دار سمت های متعددی از جمله مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بود. در دهه هفتاد سیاست جمهوری اسلامی گرفتن دکترا در رشته های علوم اجتماعی توسط مقامات و شخصیت های دولتی بود. تولید انبوه دکتر علوم اجتماعی از مقامات و مسئولین دولتی حاصل اتخاذ این سیاست بود. یکی از مقاماتی که در این سالها با پیشنه مهندسی در فاصله سه سال (1371/1374) دکترای اقتصاد را از دانشگاه منچستر انگلستان گرفت مسعود نیلی است. نیلی در دوره احمدی نژاد سمت دولتی نداشته و با سمت مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، بر تدوین طرحهای توسعه صنعتی متمرکز شد. دیدگاههای نیلی در این دوره به دیدگاههای گروه موسوم به "گروه صنعتی" معروف شد.

"گروه صنعتی" در مباحث حول استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی تفکرات نئولیبرالیستی مبتنی بر پیشنهادهای صندوق بین المللی پول را نمایندگی می کرد. نیلی در تدوین طرح توسعه این گروه به همکاری با نهادهای بین المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل اذعان دارد. بعلاوه مسعود نیلی در این چند ساله با انتشار کتب و مقاله های متعدد، دیدگاههای خود را به صراحت بیان کرده است. سند استراتژی توسعه صنعتی کشور (که به قول نیلی برای نخستین بار تهیه شد) فشرده نظرات این گروه را بیان میکند. قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، مسعود نیلی، این بار در سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران، سرپرست تیم تهیه گزارشی بود که بعدا مبنای سیاست اقتصادی پنج ساله دولت روحانی شد.

خلاصه ای از نظرات نیلی

مسعود نیلی در دفاع از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، که به سفارش وزارت صنایع و معادن تهیه شد، بر اقتصاد مبتنی بر قوانین جهانی، همکاری با کشورهای غربی از جمله آمریکا، جزیی از بازار جهانی بودن و حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، صادرات بر اساس تعیین قیمت کالاها در رقابت بین المللی، تعامل با جامعه جهانی، برون گرایی، نداشتن توهم خودکفایی تاکید میکند. به قول نیلی اعضای مشورتی شورای صنایع و معادن، بویژه تشکلها و مدیران بخش خصوصی، در جلسات حول تدوین سند راهنما و مشوق دلگرم کننده اعضای گروه تدوین این سند بوده اند. مطالعات حول این سند پایه گزارش تهیه شده توسط نیلی به سفارش اتاق بازرگانی نیز بوده است. اتاق بازرگانی تهران که سالها در صدد تحمیل منافع بازرگانان و سرمایه داران خصوصی به دولت و تبدیل این سیاست به سیاست کلان کشوری بود با تبدیل مشاور این اتاق به مشاور اقتصادی دولت روحانی سیاستهای اقتصادی این اتاق را به سیاست های کلان دولتی تبدیل کرد. سفر مسعود نیلی از مشاور اتاق بازرگانی تهران به مشاور اقتصادی دولت روحانی بطور سمبولیکی موفقیت این اتاق در عملی کردن این سیاست را نشان میدهد.

مضمون سیاست اقتصادی اتاق بازرگانی تهران

مسعود نیلی در دفاع از گزارش تهیه شده در اتاق بازرگانی و این بار در سمت مشاور اقتصادی روحانی در 9 مهر 1392 در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راهکارهایی برای عبور دولت از دوران گذار را بیان کرد. "اصلاحات" در زمینه های مختلف از جمله اصلاحات اقتصادی، بازار انرژی و خصوصی سازی تم اصلی صحبت های نیلی در ارائه این گزارش بود. نیلی در این گزارش بر اشتغال پایین، رکود، تورم بالا، عدم توازن در بودجه، مشکلات پولی و مالی بانکها و نظام ناکارآمد یارانه ها نیز تاکید کرده و در راهکارهای خویش بر اصلاح نظام بانکی، افزایش قدرت رقابتی در سیستم بانکی، بهبود قوانین مربوط به ورشکستگی به منظور به حداقل رساندن هزینه بنگاهها و افزایش تدریجی قیمت های حامل انرژی با شیبی ملایم به منظور وارد کردن شوک تدریجی به جامعه تاکید کرد.

مسعود نیلی قبلا نیز در دفاع از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرده بود که گروه اقتصادی ایشان با مطالعه اسناد کشورهای در حال توسعه متوجه شده که استراتژی توسعه صنعتی در این کشورهای موفق از نظر چهارچوب و روش مشترک میباشد. نیلی تاکید می کند که این سند با رویکرد جدیدی در نگاه به دنیا، دولت و بخش خصوصی تهیه شده است. در نگاه به دنیا سیاست تعامل با جامعه جهانی مبتنی بر اقتصاد برون گرا و رقابت پذیر بر مبنای قیمت های جهانی و رها شدن از تفکر اقتصاد خودکفا، در نگاه به رابطه دولت و بخش خصوصی بر کاهش نقش دولت و عاملیت اصلی بخش خصوصی تاکید دارد. جا انداختن گفتمان های نئولیبرالیستی از اوایل دهه هفتاد شمسی در فضای سیاسی ایران در موفقیت پذیرش پیشنهادهای صندوق بین المللی پول و تبدیل نقشه های شوم اتاق بازرگانی تهران به سیاست های اقتصادی رسمی دولتی نقش مهمی داشته اند.

نقاط اشتراک طرحهای دولت روحانی و صندوق بین المللی پول

رئوس سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول که به "اصول تعدیل اقتصادی" نیز معروفند عبارتند از: کاهش ارزش پول ملی به عنوان ابزار اصلاح کسری تراز پرداختها در مبادلات بین المللی، سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی با تمرکز بر واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی با هدف افزایش رقابت در بازار، کاهش هزینه های دولت، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تسهیل سرمایه گذاری خارجی، تسهیل تجارت آزاد، ثبات دستمزدها به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی.

با نگاهی به رئوس پیشنهادی صندوق بین المللی پول و مقایسه آن با نظرات پایه ای مسعود نیلی که محور سیاست توسعه اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و دولت روحانی است نمایان میشود که "مغز اقتصادی" دولت روحانی طی دوران کسب دکترای اقتصاد و تدوین اسناد و گزارشات دولتی به تئوری و یا نظر تحقیقی جدیدی در مورد چگونگی توسعه اقتصاد ایران نرسیده است جز آنکه خود قانع شده و مقامات اصلی رژیم را نیز قانع کرده است که برای توسعه صنعتی کشور چاره ای جز تن دادن به سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول نیست. اینکه در میان دولتمردان ایران فضای تحسین و احسنت حاکم شده و ایشان به لقب "مغز اقتصادی" مفتخر شده است مغایرتی با روش مطالعه بر اساس کپیه برداری از نسخه های تعدیل اقتصادی این صندوق ندارد. خصوصیسازی و واگذاری داراییهای عمومی جامعه (دولتی) به بخش خصوصی، تعیین قیمت کالاها بر اساس رقابت بین المللی، کاهش نقش دولت، حذف سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی تحت توهم زدایی از خودکفایی، برداشتن محدودیت بر واردات، کاهش هزینه های دولت در عرصه های رفاهی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،‏ حمل و نقل، حذف مسئولیت دولت در تامین حداقل استاندارد زندگی برای شهروندان طبق معیارهای شناخته شده بین المللی از یک طرف و افزایش هزینه های دولتی در تسهیل سرمایهگذاری، نظیر تشکیل "صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه" یا بهبود قوانین ورشکستگی بنگاهها به منظور کاهش هزینه شرکت ها، ترغیب به سرمایه گذاری از جمله با قانون زدایی در عرصه قوانین کار و حذف و یا کاهش تعهدات رفاهی دولت و لغو بسیاری از قوانین و یا از شمول خارج کردن کارکنان از این قوانین با تقدیس آزادی فرد در تعیین شرایط قرارداد، که سالها است سرمایه داران ایرانی برای عملی کردن آن مبارزه می کنند، بخشی از نقاط اشتراک طرح های اقتصادی مسعود نیلی با صندوق بین المللی پول است.

صندوق بینالمللی پول در گزارش مارس 2014 برای بهبود اقتصاد ایران اصلاحاتی را مبنی بر تامین ثبات سرمایه گذاری همراه با افزایش محتاطانه قیمت های حامل انرژی پیشنهاد کرده و مذاکره و بهبود رابطه با کشورهای غربی را همسو با پیشنهادهای خود دیده و آن را تایید می کند. جمعبندی این گزارش با جمعبندی مقامات دولتی از دوران دولت روحانی، از جمله تلاش برای حذف هزینه های دولت در طرح هدفمندی یارانه ها نیز مطابقت دارد.

لاقیدی مطلق در طرحهای اقتصادی دولت روحانی به واکنش نیروهای محلی و نگرانی از درجه فقر به عنوان فاکتوری دخیل در "شورش گرسنگان" که معمولا درملاحظات صندوق بین المللی پول معمول است تنها تفاوت قابل ملاحظه میان سیاستهای این صندوق با چگونگی پیشبرد این پیشنهادها توسط این دولت ایران است. به نظر می رسد "مغر متفکر اقتصادی" دولت روحانی در فضای استبدادی ایران و تمایل به کاهش آن در قبال سرمایه داران و تداوم آن در مورد فروشندگان و مدافعان حقوق نیروی کار، نقشی برای مزاحمت و ممانعت این عامل در عملی کردن سیاست های اقتصادی دولت قائل نیست. اینکه حق با مسعود نیلی است یا نه را چگونگی واکنش فعال و پیشگیرانه کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین و نهادهای کارگری، تعیین خواهد کرد و سرنوشت این روند محتوم نیست.

مضمون یک واکنش فعال

به منظور تلخ کردن کام بازرگانان و سرمایه داران حول اتاق بازرگانی تهران که اکنون دولت خویش را نیز تشکیل داده اند توافق بر سر جهت گیری و مفاد پایه ای مشترک تقابل گرایانه گام اول یک اقدام پیشگیرانه و موثر از جانب کنشگران و نهادهای کارگری و دیگر جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه است. نکات زیر به منظور تسهیل این روند، عمدتا خطاب به فعالین و نهادهای کارگری، بیان می شود:

- در سالهای اخیر کارگران و نهادهای مستقل کارگری به مناسبتهای مختلف از جمله اول ماه مه ها در بیانیه ها و اطلاعیه های مشترک بر مطالبات کارگری معینی تاکید کرده اند. در این مقطع ضروری است که این خواستها با توجه به طرح های اقتصادی دولت روحانی به روز شود. در این راستا مطالبات برسمیت شناسایی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب، جانشین کردن قراردادهای موقت با قراردادهای کار دسته جمعی و رسمی، دستمزد بر اساس تامین زندگی کارگران بر مبنای معیارهای شناخته شده بین المللی، حق بیمه و حق بیکاری مکفی از الویت ویژه ای برخوردارند. بدون موفقیت در کسب این خواستها، در صورت اجرای طرحهای دولت روحانی جنبش کارگری در موقعیت مادی بسیار ضعیف تری برای تحقق آنان قرار خواهد گرفت. طرح توسعه دولت روحانی متکی بر نیروی کار فوق ارزان است. اما اگر قرار است قیمت کالاها با معیار بین المللی تعیین شود باید هزینه اصلی ترین کالای جامعه یعنی نیروی کار نیز بین المللی تعیین شود. از اجرای طرح توسعه بر اساس و متکی به نیروی کار باید جلوگیری نمود.

در عین حال ضروری است که فعالین و نهادهای کارگری علاوه بر طرح خواست های صنفی به حوزه های کلان تری نیز توجه نمایند که بدون چالش دولت روحانی در این سطح تحقق خواستهای صنفی نیز بسهولت میسر نیست. از جمله:

- مبارزه با استبداد و دست یافتن به یک دولت دموکراتیک نه از کانال انتقال اموال و ثروت ملی (اموال دولتی) به صاحبان کنونی سرمایه های نجومی که ثروت و توانایی مالی خرید این اموال را دارند بلکه از طریق تقویت نهادها، تشکلها و جنبش های آزایخواهانه میسر است. توسعه اقتصادی مبتنی بر تحمیل شرایط معیشتی و اقتصادی سخت بر مردم به سلب حقوق دموکراتیک و آزادیهای سیاسی از بخش اعظم جامعه نیازمند است.

- ثروت ملی، بویژه ثروت حاصل از درآمد نفت، بخشی از دارایی های مردم ایران است. تحت عنوان آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نباید اجازه داد که این ثروت از اموال مردم سرقت شود. مخالفت شفاف و جدی با سیاست خصوصی سازی های اعلام شده رکن اصلی یک واکنش موثر است.

- در یک جامعه کاپیتالیستی مراوده و بستن قرار داد با شرکت های خارجی امری اجتناب ناپذیر است اما نقش دولت در تعیین مضمون و مفاد قرارداد با این شرکت ها، تعیین محدودیت در سهم مالکیت و چهارچوب قراردادها، تعهد به انعقاد قرارداد کار دسته جمعی و رسمی با کارکنان، تعیین دستمزد بر اساس تامین یک زندگی استاندارد بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی و غیرو از مواردی است که بدوا در انعقاد قرارداد با این شرکتها باید گنجانده شود.

- عمده بودجه دولت که متکی بر درآمد نفت است نه در خدمت تسهیل سرمایه گذاری و افزایش سودآوری سرمایه داران بلکه باید در امر رفاه و خدمات عمومی صرف شود. آموزش و پرورش، تغذیه دانش آموزان، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مسکن و امکانات اولیه رفاهی در کشور باید رایگان و یا با کمترین هزینه تامین شود. بجای دادن درآمد نفت به سرمایه داران حریص وطنی و خارجی میتوان آن را در ساختارهای جامعه و امور رفاهی مردم هزینه کرد.

- مسئله زنان در ایران به دلیل حاکمیت یک رژیم ارتجاعی به ناچار عمدتا در چهارچوب مسائل فرهنگی محدود مانده است. اما بدون توجه جدی به موقعیت معیشتی و اقتصادی و بی حقوقی محض زنان در حوزه کار و الویت دادن به آن از جانب کنشگران اجتماعی، بویژه فعالین، نهادها و تشکل های کارگری مقابله با طرح های تعرضانه دولت روحانی امکان پذیر نیست.

- بخش عظیم و میلیون ها شهروند ایرانی، از جمله میلیون ها مهاجر افغان، با محروم بودن از همان حقوق اندک قانونی و رسمی با فقر و فلاکت غیرقابل وصفی دست و پنجه نرم میکنند. بویژه با عملی شدن طرح های دولت یازدهم، وضعیت این توده عظیم بسیار وخیم تر خواهد شد و ممکن است این لشکر گرسنه هر آن منفجر شود. اما برای تامین یک واکنش فعال توجه به مسائل این قشر میلیونی و سازماندهی آن از ارکان مقابله موفقیت آمیز با طرحهای بلند پروازانه و خانمان برانداز دولت روحانی است.

دولت روحانی در تحقق رویاهای شیرین اتاق بازرگانی تهران با موانع جدی روبرو است و پیشبرد این طرح ها حتی با "نرمش های قهرمانانه" متعدد و نوشیدن جام زهر نیز بسادگی بهبود رابطه با غرب نیست. مسعود نیلی فاکتورهایی نظیر سرعت و حجم سرمایه گذاری در تولید از جانب سرمایه داران حریص ایرانی و محاسبه گر خارجی، درجه اشتغال، درجه توانایی دولت در سلب مسئولیت از خود در قبال مردم با توجه به درآمد نفت و وجود سنت دیرینه هزینه بخشی از آن در امور رفاهی و مهم تر از همه واکنش مردم مستاصل به این روند بسیار خوشبینانه محاسبه کرده است. اما در غیاب یک واکنش فعال و سازمانیافته و موثر حتی عواقب شکست پیشبرد این طرح ها نیز بر سر مردم زحمتکش و کارگران خراب خواهد شد. در صورتی که در فضای سیاسی جهانی و داخلی کنونی و فضاهای خالی ای که حاصل تغییر شیف در سیاست های جهانی و اقتصاد سیاسی رژیم می باشد، امکان، و فقط امکان یک واکنش موثر وجود دارد. باشد که از این فضای خالی بیشترین بهره گرفته شود.

اخبار روز / ٣ ارديبهشت ۱٣۹٣

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
د
click
اصل چهل و چهار «پهنه ي اصلي جنگ» ميان ليبرال ها و دمکرات ها در ايران
click
بدون همبستــــــــــــــــگي با کارگران به پيروزي نخواهيم رسيد
click
کارگران «مراکز کلان» تصميم گيري را نشان گرفته اند
click
رزمايش هاي نوين نشاني اند از لرزش هاي تازه در بنيان هاي نظام
click
آيا آلمان با خروج از ناتو مي تواند اينبار به آشتي در جهان ياري رساند
click
همبستگي در ايران: با عزمي آهنيـــــــــــن در راهيم
click
د
click
کارتل هاي نفتي و قراردادهاي مجهــــــــــول و طولاني
click
جبهه ي پايداري دلارهاي «حلال» را به بيرون از ايران مي برد
click
دستگاه هاي «مسئول»، دارايي هاي ملي و واردکنندگان
click
هلموت اشميت صدر اعظم پيشين آلمان: براي صلح در جهان
click
جنگ «پاسخي خونين» به بحران اقتصادي
click
خيانت به منافع ملي را پاياني نيست
click
در پشت رايزني ها چه قراردادهايي «آماده امضا» هستد
click
هشدار: به معادن ايران چوب حراج زده اند
click
عسکراولادي: ما مي خواستيم کاري کنيم که اين ها کردند
click
از هر دلار نفتي ده سنت در توليد، اما نود سنت در مصرف
click
قرارگاه خاتم الانبيا پوشش امنيتي بخش «خودي» در اقتصاد انگلي
click
دير چيست؟ ديـــــــــــــــــــــــــواني ست
click
چرا هشتصد هزار «برده مدرن» در اروپا
click
بازار ايران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند
click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داريم
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
تنش هاي نوين: آژــــــــرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 •  

  click

  گزارش هايي از استان ها

 • بلوچستان و سپاهيان
 • خوزستان يا خراب آباد
 • نظاميان و استان هاي ساحلي
 • ناآرامي ها در کردستان
 • ... ديکر نوشتارها
 • از دگرديسي هاي منطقه

 • جنگ افروزي هاي تازه
 • آموزش هايي از کردستان عراق
 • برنامه هاي امريکا براي منطقه
 • روزولت ها و چرچيل هاي امروز
 • ... ديکر نوشتارها
 • از دگرديسي هاي جهان

 • گوبلزهاي تازه اروپا
 • در نروژ چه گذشت
 • ... ديکر نوشتارها
 • نگاهي به سازمان ها

 • دوران استبداد به سر آمده
 • ستيز با فرهنگ ايران
 • ... ديکر نوشتارها
 • از خيزش توده اي

 • فراخوان براي اعتصاب
 • پيام بيست و چهارم به مبارزان
 • از دليران دربند
 • از مبارزات کارگري
 • ... ديکر نوشتارها
 • کنکاش هاي اقتصادي

 • صندوق پول و پاييني ها
 • کليد صنوق توسعه ملي
 • ميلياردهاي مبهم، خزانه خالي
 • پيکره فساد در نظام ولايي
 • ... ديکر نوشتارها
 • کنکاش هاي فرهنگي

 • نيما: شعر انديشه است
 • بادنماها ناله مي کنند
 • ... ديکر نوشتارها
 • از ميان ارزيابي ها

 • پانصد کنسرن قيصر جهان
 • هزينه ي ولايت فقيه
 • ... ديکر نوشتارها


 • click
  روحانيت و جنبش نفت

  تهدید به قتل دکتر مصدق ، ترور نا فرجام دکتر حسین فاطمی ، مخالفت با اعطای حق رای به زنان در اصلاح قانون انتخابات در سال 31 شرکت در توطئه 9 اسفند و سر انجام شرکت فعالانه در کودتای 28 امرداد گوشه ای از خیانت های روحانیت به ملت و منافع ملی ایران میباشد امروز نیز با کمال تاسف همان روحانیون و فدائیان اسلام بر کشور ماحکم می رانند،آزادی خواهان را به زنجیر می کشند، دهان را می بویند و می بندند، قلم را می شکنند، زنان را تحقیر می کنند
  click
  چه کساني هيولاي تروريسم را رها ساختند

  مارشال پتن رئيس دولت فرانسه در دوره اشغال نازی ها معتقد بود «هر قطره نفت برابر يک قطره خون انسان است». بدين سبب است که با فوران نخستين قطره نفت ازچاه های نفت مسجد سليمان در سال هزار ونهصد چهار تا امروزملت ايران نتوانسته روزی را بدون دادن قربانی به سر آورد
  click
  بيانيه پيرامون سقوط اقتصادي

  کلیه متغیرهای سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. روند عادی زندگی مردم مختل و به فساد آلوده شده است. امروز مردم غادی هم از مافیای رباخواران و مافیای فعال در قوه قضاییه و مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند
  click


  click
  پيرامون سياست نفتي نروژ

  سیاست اقتصادی ما توسط پارلمان به تصویب می رسند. طبق یک لایحهحداکثر پولی کهدولت می تواند از صندوق ذخیرهنفتی، با تصویب پارلمان برای تامین کسری احتمالی بودجهسالانهخود برداشت کند، نباید بیش از کل سودی باشد کهدر اثر سرمایهگذاریهای سرمایهاین صندوق در خارج از نروژ بدست آمدهباشد. بر اساس این قانون تمام درامدهای ناشی ازفروش نفت و گاز یکسرهبهحساب صندوق بازنشسگی واریز می شوند. بهمین دلیل اکنون سرمایهبسیار هنگفتی از این طریق و سود سرمایگذاریهای کلان این صندوق جمح آوری شدهاست
  click
  نياز به يک برنامه اقتصادي ملي براي جنبش

  در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، بایست نفیِ کامل نولیبرالیسم اقتصادی را همراه با ارائه یک برنامه اقتصادی ملی که بتواند در مرحله گذر به دموکراسی ضامن تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی شود در دستور کار قرار داد. این به معنی محو کامل بازار و دولتی کردن و کنترل مرکزی تمامی شئون اقتصادی نیست. بلکه آنچه که ضروری است حذف اقتدارِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه داری تجاری غیر تولیدی است که به صورت انگلی هماهنگ با بورژوازی بوروکراتیکِ دولتی در ایران عمل می کند
  click
  مردم و دگرگوني هاي تازه

     امروز دیگر کسی برای روحانیت تره هم خرد نمی کند. وقتی در قم به خانه و دفاتر مراجع شیعه یورش می برند و مورد غارت قرار می دهند، نه صدای اعتراضی کسی برمی خیزد و نه حساسیتی آنچنانی را در مردم برمی انگیزد. روحانیت بخوبی دریافته است که دیگر نمی تواند حتی با اتکاء به نیروهای نظامی هم به حکومت خود ادامه دهد
  click


  click
  نقطه عطف در جامعه کارگري

  این ماه ها ازجمله ماههاي حساس و حياتي و سرنوشت ساز براي رانندگان و كارگران شركت واحد ميباشد هر چند كه به جرات ميتوان گفت كه براي جامعه كارگري هم تعيين كننده بوده. چرا كه تا ان زمان هنوز هيچ تشكلي رسما و مستقل همچون سنديكاي شركت واحد با راي كارگران بدون دخالت دولت و كارفرما  شكل نگرفته بود. و اين حركت نقطه عطفي در جامعه كارگري ايران در سي سال گذشته بشمار ميرود
  click
  وبلاگستان فارسي و دردسر دولت

  وبلاگستان فارسی موضوعی پرحاشیه و دردسرساز برای دولت است. حامیان تندرو حکومت ایران آن را بازوی جنگ نرم میخوانند و منتقدان و مخالفان از این امکان برای بسط دیدگاههای خود و انتشار اخبار استفاده میکنند. گسترش و نفوذ اینترنت و به طور مشخص وبلاگهای فارسی زبان در ایران، دولت نهم محمود احمدی نژاد را بر آن داشت تا آییننامهای با عنوان «ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی و سایتهای ایرانی» را به تصويب برساند
  click
  مبارزه مردم با چوب وسنگ

  افراد نیروی انتظامی و حراست سپاه با چند اتومبیل گشت های مختلف از جمله مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی با سرعت در شهرک انقلاب واقع در جاده خاوران منطقه مامازن پیدا شدند و اقدام به عملیات برای دستگیری به قول خودشان "اراذل و اوباش" کردند به محض اینکه یکی از جوانان محل را دستگیر کردند و می خواستند سوار خودرو کرده با خود ببرد. اهالی محل جلو آنها را گرفتند وقتی ماموران حاضر نشدند آن جوان را آزاد کنند جوانان و مردم شهرک انقلاب متحدانه ماموران را با چوب و سنگ مورد حمله قراردادند. نفرات نیرو انتظامی و پاسداران جنایت کار دست از پا درازتر آن جوان را رها کرده، فرار را بر قرار ترجیح داده، گریختند
  click


  click
  درک معجزه توسعه در چين

  نرخ رشد چین سه برابر نرخ رشدی بود که با استانداردهای کنونی برای کشورهای با درآمد پایین قابل تصور بود. معجزه توسعه در این کشور ما را مطمئن میسازد که جهش اقتصادي شرق آسیا یک تصادف نیست که ناشی از عوامل خاص محلی در اقتصادهایی مانند کرهجنوبی و تایوان باشد و اين اطمينان را ايجاد ميكند که توسعه داخلی امکانپذیر است
  click
  طالبان در حال قدرت گيري

  قضیه به یکی دو سند محدود نمیشود. نود هزار سند نظامی از طریق نامعلومی به دست گردانندگان ویکیلیکس رسیده است. سندها نشان میدهند ک طالبان در حال قدرتگیری هستند و آمریکا و متحدان آن در هندوکش پیاپی متحمل شکست میشوند. در شمال افغانستان نیز، جایی که در مقایسه با مناطق دیگر امنتر است، وضع رو به وخامت گذاشته است. سندها همچنین نشان میدهند که آمریکا در افغانستان نیرویی زبده مستقر کرده است که مأموریت آن کشتن سران طالبان است
  click
  بازار مشترک در خاور افريقا

  ایجاد یک واحد پول مشترک، مرحله دوم برنامهای است که با عنوان بازار مشترک شرق آفریقا آماده اجرا است. این بازار مشترک قرار است از اول ژوئیه امسال کار خود را آغاز کند. هم اکنون، مرکز اداری بازار مشترک شرق آفریقا در شهر آروشای تانزانیا در دست ساختمان است
  click


  click
  آيا بحراني تمام عيار در راه است

  این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه سی سده ی گذشته قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولتها و بستههای حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و میرفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد؛ اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد. آيا اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه استد
  click
  اشپيگل: درآمد دارايان سه براير

   در حالی که درآمد نود درصد از آمریکائی ها از سال هفتاد و سه فقط اندکی افزایش یافته، در آمد پر در آمد ترین افراد سه برابر شده است. در سال هفتاد و نه یک سوم از مجموع سودی که در آمریکا بدست آمد نصیب ثروتمند ترین قشر اقتصادی در آمریکا شد. که امروز تقزیبا به شصت در صد رسیده است. در سال پنجاه در آمد رئیس یک موسسه سی برابر در آمد یک کارگر ساده بود و امروز سیصدبرابر مزد یک کارگر است. امروز یک در صد از مردم آمریکا سی و هفت درصد از مجموع ثروت ملی را در اختیار دارد
  click
  برکناري کارگران مستقل در آلمان

  به دنبال انتخابات شورای کارگاه دایملر مارینفلد برلین، که در آن کارگران آلترناتیو کاندیداهایی جدا از کاندیداهای اتحادیه معرفی کرده بودند، اتحادیه کارگری متال در ماه مه امسال خواهان رسیدگی به وضعیت کاندیداهای آلترناتیو این کارگاه شد. پس از این درخواست و درواقع دستور سرمایه داران صدرنشین اتحادیه متال، کمیسیون رسیدگی این اتحادیه در کارگاه دایملر برلین سه تن از این کاندیداها رای داد و تصمیم گرفت فعالیت اتحادیه ای آنان را ممنوع کند و یا آنان را از اتحادیه اخراج نماید
  click

   click

  بهارا باش کاين خون گل آلود

  برآرد سرخ گل چون آتش از دود

     click
  جنگ بر سر بيت المال نفتي

  اموالي که واگذار مي شود، بيت المال است و بايد مراقبت شود. دولت بايد خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتي ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده مي شود که برخي نقاط دولت، دخالت مي کند، اين درحالي است که بايد حرفه اي بايد عمل شود. اما در واقع ریشه این انتقاد آنجاست که در معامله خرید شرکت سایپا، سازمان خصوصی سازی، بنیاد تعاون سپاه را محترمانه کنار گذاشت
  click
  مصباح يزدي فتنه مي بيند

  امروز با وجود اينكه فتنه اخير دفع شد، اما سايتها و رسانههاي آنها هنوز هم فعاليت كرده و حتي حكومت امام را ديكتاتوري خوانده و از پلوراليزم طرفداري مي كنند و صريحا جمهوري ايراني را به جاي جمهوري اسلامي  مي خواهند. فتنه بعدي به راحتي قابل پيش بيني نيست، چرا كه اگر سوالات امتحان معلوم باشد، اصلا امتحان نيست، اما با توجه به نقطه مشترك بين همه فتنه هاي قبل ميتوان فهميد فتنه آينده نيز مخالفت با ولايت فقيه و رهبري است
  click
  حساب ذخيره و جنجال هاي آينده

  اصل ماجرا به نزاع آقای احمدی نژاد و هاشمی بازمی گردد. احمدی نژاد از اینکه مجبور است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی درباره اختصاص دو میلیارد دلار به مترو تهران به مدیرعاملی محسن هاشمی، یعنی فرزند رئیس مجمع تشخیص را ابلاغ کند به شدت عصبانی است و دلیل اصلی امتناع وی از اجرای قانون همین نکته است. احمدی نژاد پس از آنکه با عدم اعلام دقیق اعتبار موجود در حساب ذخیره ارزی، این شائبه را ایجاد کرد که از طریق اصرار بر چهل هزار میلیارد تومان می کوشد تا بخشی از این مبلغ را برای ستاد انتخاباتی مشایی یا رحیمی هزینه کند، و پس از آنکه مجلس حاضر به پرداخت این رقم نشد، دولت هم از ابلاغ قوانین سرباز زد. ابلاغیه مورد نزاع نیز درباره مترو است و احمدی نژاد اعتقاد دارد که این پول در نهایت در اختیار هاشمی رفسنجانی و برای تجهیز مخالفان وی قرار خواهد گرفت. اصل دعوا بر سر رقابت های آینده سیاسی است
  click


  click
  دولت و مجمع هم کاسه اند

  از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا می کنند و تنها خود رئیس جمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان ایرادی به آن وارد کرد. این مجمع مشتمل بر سی نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد
  click
  با سازش آسيب پذيري کم ميشود

  اصولا دولت ها، حتی در نظام های دمکراتیک به شیوه غربی هم میل به گسترش قدرت و اختیارات خویش را دارند و این پارلمان است که از گسترش قدرت دولت ها بیرون از حیطه اختیاراتشان جلوگیری می کنند. بنابراین، به نظر می رسد که یا مجلس باید دولت را ملزم به رعایت قانون کند که تا کنون نتوانسته و یا خودش را با مصوبه دولت هماهنگ کند، تا مردم بیش از این، از دوگانگی قانون آسیب نبینند
  click
  اطاعت پذيري بازاري

  دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به انتخابات مجلس شوراي اسلامي درپيش رو عنوان كرد که اصول گرايان بايد با وحدت و انسجام در صحنه حضور داشته باشند زيرا تفرقه، فرش قرمز جلوي پاي رقبا پهن كردن است. بايد با تمام توان به فعاليت خود ادامه داده و وحدت اصول گرايان را دنبال كنيم. وي در ادامه با تاكيد بر توسعه و تعميق فرهنگ اطاعت پذيري از ولايت تصريح كرد که مجلس، دولت و در مجموع همه بايد مراقب باشند كه فصل الخطاب بودن رهبري و ولايت به عنوان يك اصل مهم مورد نظر و عمل باشد. بايد در مقابل جريان معاند و جريان رقيب مراقب و هوشيار باشيم
  click
  نگراني از نبود ولايت فقيه

  باسابقه ترین فعالان سیاسی اصول‎گرا عمده ترین نگرانی خود از آینده فضای سیاسی كشور را غالب شدن جریانی در بین اصول‎گرایان می داند كه جایگاهی خاص و ویژه برای خود قائل بوده و به دنبال اصول‎گرایی منهای روحانیت است. این طیف از اصول‎گرایان طرفدار كنار گذاشتن نقش روحانیت در جامعه در همه امور دینی، فقهی و سیاسی هستند. این ها به ولایت فقیهی كه حضرت امام راحل تبیین كرده و ما به آن معتقدیم، اعتقادی ندارند
  click


  click
  تا دير نشده اقدام کنيد

  باور کنید اگر این ریشه خشک نشود هیچ انسان سالم و دلسوزی مجال خدمت پیدا نخواهد کرد، و این قوم به هیچکس رحم نخواهند کرد.تا دیر نشده است برای حفظ نظام اقدام کنید. اگربر این کار توانایی ندارید، دامن قوه قضائیه را از این پلشتی بیرون بکشید و پاک کنید. اگر در این حد هم توانایی ندارید بدانید که این شتر بر درگاه شما هم خواهد خوابید پس حداقل به فکر آخرت خود باشید و کناره گیری نمائید
  click
  استدعا از محضر مبارک مجلس

  از طرف عده متنابهي از مردم مظلوم و ديكتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسي و اجتماعي ناراضي از وضع سياسي و اجتماعي فعلي جامعه ايران از محضر مبارك تقاضا نه بلكه استدعا دارد كه ضمن نظارتي جديتر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههاي معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادي كليه زندانيان سياسي كه آرماني جز آزادي، مردمسالاري و حاكميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملكت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توكل بر تاييدات خداوندي و پشتيباني ملت شريف ايران از رسيدگي به جرايم كساني كه كشور را در وضعيت بحران شديد امنيتي، اقتصادي و سياسي قرار دادهو با تملق و چاپلوسي به آلاف و اولوف رسيدهاند تعلل و كوتاهي نفرماييد
  click
  خاتمي و راه امام

  اگر نبود نهضت اسلامی و آزادی خواهانه و ضد استبدادی و ضد استعماری به رهبری حضرت امام که بر کلام و منطق استوار بود و پایگاهی جز آگاهی و حضور مردم نداشت، خدا میدانست که جریاناتی که می پندارند قهر را باید با قهر پاسخ گفت با خشونت متقابل رژیم سابق و جریانات خشونت گرای مسلح چه به روز ایران میآوردند. تداوم راه انقلاب و تقویت نظام بازگشت همه به قانون اساسی و تبدیل فضای امنیتی مبتنی بر سوء ظن های ناروا به فضای آزاد و امن برای همه کسانی است که سربلندی کشور را میخواهند
  click


  click
  اتاق فکر دربسته

  محمود احمدینژاد، شخصاً شعورش به طراحی چنین نقشهها نمیرسد اما جرأت اجرای آن را دارد. ظّن قوی بر آن است که یک اتاق فکر کاملاً خصوصی و دربسته تحت ریاست مشائی، احمدینژاد را در این مسیر هدایت و برای اجرای این نقش، به محض آن که خامنه ای سرش را به زمین گذاشت یا از کار افتاد، آماده می سازد. زمزمه را از مدتها پیش، هاشمی رفسنجانی آغاز کرد که عده ای در صددند روحانیت را از قدرت کنار بزنند. سال گذشته، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی محمود احمدینژاد را متهم ساخت که از مناظرۀ تلویزیونی او با میرحسین موسوی ستیز با روحانیت استنباط میشد. اخیراً نیز، بار دیگر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با ماهنامۀ مدیریت ارتباطات، موضوع را به میان کشید و گفت که در آن مناظره شما نوعی ستیز با روحانیت را مشاهده کردید که به بهانۀ مخالفت با من، آقای خاتمی، آقای ناطق نوری و آقای کروبی که رؤسای جمهوری و رؤسای مجلس بودیم، همۀ دستاوردهای انقلاب را حراج گذاشت و این گونه القاء کرد که روحانیت در اداره جامعه کارآیی ندارد
  click
  ايران يک طعمه

  ایران یک کشور به شدت عقبافتاده بود. عملا هیچ نهادی جهت پیش راندن مملکت وجود نداشت. برای  این که بتوان کشور را مدرنیزه کرد و به جلو راند، بایستی تمامی وجوه زندگی بهبود مییافت. مهمترین موضوع این بود که در یک جامعه سنتی زیر سلطه مردان، حقوق زنان را تقویت نمود و بر کیفیت برابری آنها با مردان و همچنین توانایی شغلی آنها افزود. این همه به تمامی مخالف موقعیتی است که امروز زنان ایران در رابطه با حکومت قرار دارند. بالا بردن سطح زندگی، آموزش، بهداشت، ثبات و امنیت مسائلی بودند که برای اکثریت مردم در درجه اول اهمیت قرار داشتند
  click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click