داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

click click

click یک سوم مساحت ایران در دست کیست: موقوفه خواران

بزرگترین زمین خوار کشورمان، سازمان اوقاف

نماينده رشت در مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان یک  زمین خوار بزرگ نام برد. سازمان اوقاف و امور خيريه بر اساس قانون تشکيل اين سازمان، اداره موقوفات فاقد متولی، امامزاده ها و اماکن مذهبی به استثناء مساجد و مدارس دينی، خيريه های فاقد مدير و گورستان های متروکه را بر عهده دارد.

علی ربيعی، مدير روابط عمومی اين سازمان، ١٣ آبان ١٣٩٠ گفته بود که ١٢٧ هزار موقوفه در ايران وجود دارد و يک سوم مساحت ايران، وقف است. نماينده رشت همچنين سازمان اوقاف و امور خيريه را متهم کرد که زمين های متعلق به منابع ملی را تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری میدهد

سازمان اوقاف یک بنگاه بزرگ اقتصادی

نماینده رشت: فکر می کنم اگر اين گونه پيش رود سازمان اوقاف بتواند در آيندهای بسيار نزديک به اندازه یک کشور مستقل زمين در اختيار داشته باشد

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
د
click
اصل چهل و چهار «پهنه ي اصلي جنگ» ميان ليبرال ها و دمکرات ها در ايران
click
بدون همبستــــــــــــــــگي با کارگران به پيروزي نخواهيم رسيد
click
کارگران «مراکز کلان» تصميم گيري را نشان گرفته اند
click
رزمايش هاي نوين نشاني اند از لرزش هاي تازه در بنيان هاي نظام
click
آيا آلمان با خروج از ناتو مي تواند اينبار به آشتي در جهان ياري رساند
click
همبستگي در ايران: با عزمي آهنيـــــــــــن در راهيم
click
د
click
کارتل هاي نفتي و قراردادهاي مجهــــــــــول و طولاني
click
جبهه ي پايداري دلارهاي «حلال» را به بيرون از ايران مي برد
click
دستگاه هاي «مسئول»، دارايي هاي ملي و واردکنندگان
click
هلموت اشميت صدر اعظم پيشين آلمان: براي صلح در جهان
click
جنگ «پاسخي خونين» به بحران اقتصادي
click
خيانت به منافع ملي را پاياني نيست
click
در پشت رايزني ها چه قراردادهايي «آماده امضا» هستد
click
هشدار: به معادن ايران چوب حراج زده اند
click
عسکراولادي: ما مي خواستيم کاري کنيم که اين ها کردند
click
از هر دلار نفتي ده سنت در توليد، اما نود سنت در مصرف
click
قرارگاه خاتم الانبيا پوشش امنيتي بخش «خودي» در اقتصاد انگلي
click
دير چيست؟ ديـــــــــــــــــــــــــواني ست
click
چرا هشتصد هزار «برده مدرن» در اروپا
click
بازار ايران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند
click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داريم
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
تنش هاي نوين: آژــــــــرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 •  

  click

  گزارش هايي از استان ها

 • بلوچستان و سپاهيان
 • خوزستان يا خراب آباد
 • نظاميان و استان هاي ساحلي
 • ناآرامي ها در کردستان
 • ... ديکر نوشتارها
 • از دگرديسي هاي منطقه

 • جنگ افروزي هاي تازه
 • آموزش هايي از کردستان عراق
 • برنامه هاي امريکا براي منطقه
 • روزولت ها و چرچيل هاي امروز
 • ... ديکر نوشتارها
 • از دگرديسي هاي جهان

 • گوبلزهاي تازه اروپا
 • در نروژ چه گذشت
 • ... ديکر نوشتارها
 • نگاهي به سازمان ها

 • دوران استبداد به سر آمده
 • ستيز با فرهنگ ايران
 • ... ديکر نوشتارها
 • از خيزش توده اي

 • فراخوان براي اعتصاب
 • پيام بيست و چهارم به مبارزان
 • از دليران دربند
 • از مبارزات کارگري
 • ... ديکر نوشتارها
 • کنکاش هاي اقتصادي

 • صندوق پول و پاييني ها
 • کليد صنوق توسعه ملي
 • ميلياردهاي مبهم، خزانه خالي
 • پيکره فساد در نظام ولايي
 • ... ديکر نوشتارها
 • کنکاش هاي فرهنگي

 • نيما: شعر انديشه است
 • بادنماها ناله مي کنند
 • ... ديکر نوشتارها
 • از ميان ارزيابي ها

 • پانصد کنسرن قيصر جهان
 • هزينه ي ولايت فقيه
 • ... ديکر نوشتارها


 • click
  روحانيت و جنبش نفت

  تهدید به قتل دکتر مصدق ، ترور نا فرجام دکتر حسین فاطمی ، مخالفت با اعطای حق رای به زنان در اصلاح قانون انتخابات در سال 31 شرکت در توطئه 9 اسفند و سر انجام شرکت فعالانه در کودتای 28 امرداد گوشه ای از خیانت های روحانیت به ملت و منافع ملی ایران میباشد امروز نیز با کمال تاسف همان روحانیون و فدائیان اسلام بر کشور ماحکم می رانند،آزادی خواهان را به زنجیر می کشند، دهان را می بویند و می بندند، قلم را می شکنند، زنان را تحقیر می کنند
  click
  چه کساني هيولاي تروريسم را رها ساختند

  مارشال پتن رئيس دولت فرانسه در دوره اشغال نازی ها معتقد بود «هر قطره نفت برابر يک قطره خون انسان است». بدين سبب است که با فوران نخستين قطره نفت ازچاه های نفت مسجد سليمان در سال هزار ونهصد چهار تا امروزملت ايران نتوانسته روزی را بدون دادن قربانی به سر آورد
  click
  بيانيه پيرامون سقوط اقتصادي

  کلیه متغیرهای سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. روند عادی زندگی مردم مختل و به فساد آلوده شده است. امروز مردم غادی هم از مافیای رباخواران و مافیای فعال در قوه قضاییه و مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند
  click


  click
  پيرامون سياست نفتي نروژ

  سیاست اقتصادی ما توسط پارلمان به تصویب می رسند. طبق یک لایحهحداکثر پولی کهدولت می تواند از صندوق ذخیرهنفتی، با تصویب پارلمان برای تامین کسری احتمالی بودجهسالانهخود برداشت کند، نباید بیش از کل سودی باشد کهدر اثر سرمایهگذاریهای سرمایهاین صندوق در خارج از نروژ بدست آمدهباشد. بر اساس این قانون تمام درامدهای ناشی ازفروش نفت و گاز یکسرهبهحساب صندوق بازنشسگی واریز می شوند. بهمین دلیل اکنون سرمایهبسیار هنگفتی از این طریق و سود سرمایگذاریهای کلان این صندوق جمح آوری شدهاست
  click
  نياز به يک برنامه اقتصادي ملي براي جنبش

  در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، بایست نفیِ کامل نولیبرالیسم اقتصادی را همراه با ارائه یک برنامه اقتصادی ملی که بتواند در مرحله گذر به دموکراسی ضامن تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی شود در دستور کار قرار داد. این به معنی محو کامل بازار و دولتی کردن و کنترل مرکزی تمامی شئون اقتصادی نیست. بلکه آنچه که ضروری است حذف اقتدارِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه داری تجاری غیر تولیدی است که به صورت انگلی هماهنگ با بورژوازی بوروکراتیکِ دولتی در ایران عمل می کند
  click
  مردم و دگرگوني هاي تازه

     امروز دیگر کسی برای روحانیت تره هم خرد نمی کند. وقتی در قم به خانه و دفاتر مراجع شیعه یورش می برند و مورد غارت قرار می دهند، نه صدای اعتراضی کسی برمی خیزد و نه حساسیتی آنچنانی را در مردم برمی انگیزد. روحانیت بخوبی دریافته است که دیگر نمی تواند حتی با اتکاء به نیروهای نظامی هم به حکومت خود ادامه دهد
  click


  click
  نقطه عطف در جامعه کارگري

  این ماه ها ازجمله ماههاي حساس و حياتي و سرنوشت ساز براي رانندگان و كارگران شركت واحد ميباشد هر چند كه به جرات ميتوان گفت كه براي جامعه كارگري هم تعيين كننده بوده. چرا كه تا ان زمان هنوز هيچ تشكلي رسما و مستقل همچون سنديكاي شركت واحد با راي كارگران بدون دخالت دولت و كارفرما  شكل نگرفته بود. و اين حركت نقطه عطفي در جامعه كارگري ايران در سي سال گذشته بشمار ميرود
  click
  وبلاگستان فارسي و دردسر دولت

  وبلاگستان فارسی موضوعی پرحاشیه و دردسرساز برای دولت است. حامیان تندرو حکومت ایران آن را بازوی جنگ نرم میخوانند و منتقدان و مخالفان از این امکان برای بسط دیدگاههای خود و انتشار اخبار استفاده میکنند. گسترش و نفوذ اینترنت و به طور مشخص وبلاگهای فارسی زبان در ایران، دولت نهم محمود احمدی نژاد را بر آن داشت تا آییننامهای با عنوان «ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی و سایتهای ایرانی» را به تصويب برساند
  click
  مبارزه مردم با چوب وسنگ

  افراد نیروی انتظامی و حراست سپاه با چند اتومبیل گشت های مختلف از جمله مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی با سرعت در شهرک انقلاب واقع در جاده خاوران منطقه مامازن پیدا شدند و اقدام به عملیات برای دستگیری به قول خودشان "اراذل و اوباش" کردند به محض اینکه یکی از جوانان محل را دستگیر کردند و می خواستند سوار خودرو کرده با خود ببرد. اهالی محل جلو آنها را گرفتند وقتی ماموران حاضر نشدند آن جوان را آزاد کنند جوانان و مردم شهرک انقلاب متحدانه ماموران را با چوب و سنگ مورد حمله قراردادند. نفرات نیرو انتظامی و پاسداران جنایت کار دست از پا درازتر آن جوان را رها کرده، فرار را بر قرار ترجیح داده، گریختند
  click


  click
  درک معجزه توسعه در چين

  نرخ رشد چین سه برابر نرخ رشدی بود که با استانداردهای کنونی برای کشورهای با درآمد پایین قابل تصور بود. معجزه توسعه در این کشور ما را مطمئن میسازد که جهش اقتصادي شرق آسیا یک تصادف نیست که ناشی از عوامل خاص محلی در اقتصادهایی مانند کرهجنوبی و تایوان باشد و اين اطمينان را ايجاد ميكند که توسعه داخلی امکانپذیر است
  click
  طالبان در حال قدرت گيري

  قضیه به یکی دو سند محدود نمیشود. نود هزار سند نظامی از طریق نامعلومی به دست گردانندگان ویکیلیکس رسیده است. سندها نشان میدهند ک طالبان در حال قدرتگیری هستند و آمریکا و متحدان آن در هندوکش پیاپی متحمل شکست میشوند. در شمال افغانستان نیز، جایی که در مقایسه با مناطق دیگر امنتر است، وضع رو به وخامت گذاشته است. سندها همچنین نشان میدهند که آمریکا در افغانستان نیرویی زبده مستقر کرده است که مأموریت آن کشتن سران طالبان است
  click
  بازار مشترک در خاور افريقا

  ایجاد یک واحد پول مشترک، مرحله دوم برنامهای است که با عنوان بازار مشترک شرق آفریقا آماده اجرا است. این بازار مشترک قرار است از اول ژوئیه امسال کار خود را آغاز کند. هم اکنون، مرکز اداری بازار مشترک شرق آفریقا در شهر آروشای تانزانیا در دست ساختمان است
  click


  click
  آيا بحراني تمام عيار در راه است

  این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه سی سده ی گذشته قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولتها و بستههای حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و میرفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد؛ اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد. آيا اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه استد
  click
  اشپيگل: درآمد دارايان سه براير

   در حالی که درآمد نود درصد از آمریکائی ها از سال هفتاد و سه فقط اندکی افزایش یافته، در آمد پر در آمد ترین افراد سه برابر شده است. در سال هفتاد و نه یک سوم از مجموع سودی که در آمریکا بدست آمد نصیب ثروتمند ترین قشر اقتصادی در آمریکا شد. که امروز تقزیبا به شصت در صد رسیده است. در سال پنجاه در آمد رئیس یک موسسه سی برابر در آمد یک کارگر ساده بود و امروز سیصدبرابر مزد یک کارگر است. امروز یک در صد از مردم آمریکا سی و هفت درصد از مجموع ثروت ملی را در اختیار دارد
  click
  برکناري کارگران مستقل در آلمان

  به دنبال انتخابات شورای کارگاه دایملر مارینفلد برلین، که در آن کارگران آلترناتیو کاندیداهایی جدا از کاندیداهای اتحادیه معرفی کرده بودند، اتحادیه کارگری متال در ماه مه امسال خواهان رسیدگی به وضعیت کاندیداهای آلترناتیو این کارگاه شد. پس از این درخواست و درواقع دستور سرمایه داران صدرنشین اتحادیه متال، کمیسیون رسیدگی این اتحادیه در کارگاه دایملر برلین سه تن از این کاندیداها رای داد و تصمیم گرفت فعالیت اتحادیه ای آنان را ممنوع کند و یا آنان را از اتحادیه اخراج نماید
  click

   click

  بهارا باش کاين خون گل آلود

  برآرد سرخ گل چون آتش از دود

     click
  جنگ بر سر بيت المال نفتي

  اموالي که واگذار مي شود، بيت المال است و بايد مراقبت شود. دولت بايد خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتي ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده مي شود که برخي نقاط دولت، دخالت مي کند، اين درحالي است که بايد حرفه اي بايد عمل شود. اما در واقع ریشه این انتقاد آنجاست که در معامله خرید شرکت سایپا، سازمان خصوصی سازی، بنیاد تعاون سپاه را محترمانه کنار گذاشت
  click
  مصباح يزدي فتنه مي بيند

  امروز با وجود اينكه فتنه اخير دفع شد، اما سايتها و رسانههاي آنها هنوز هم فعاليت كرده و حتي حكومت امام را ديكتاتوري خوانده و از پلوراليزم طرفداري مي كنند و صريحا جمهوري ايراني را به جاي جمهوري اسلامي  مي خواهند. فتنه بعدي به راحتي قابل پيش بيني نيست، چرا كه اگر سوالات امتحان معلوم باشد، اصلا امتحان نيست، اما با توجه به نقطه مشترك بين همه فتنه هاي قبل ميتوان فهميد فتنه آينده نيز مخالفت با ولايت فقيه و رهبري است
  click
  حساب ذخيره و جنجال هاي آينده

  اصل ماجرا به نزاع آقای احمدی نژاد و هاشمی بازمی گردد. احمدی نژاد از اینکه مجبور است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی درباره اختصاص دو میلیارد دلار به مترو تهران به مدیرعاملی محسن هاشمی، یعنی فرزند رئیس مجمع تشخیص را ابلاغ کند به شدت عصبانی است و دلیل اصلی امتناع وی از اجرای قانون همین نکته است. احمدی نژاد پس از آنکه با عدم اعلام دقیق اعتبار موجود در حساب ذخیره ارزی، این شائبه را ایجاد کرد که از طریق اصرار بر چهل هزار میلیارد تومان می کوشد تا بخشی از این مبلغ را برای ستاد انتخاباتی مشایی یا رحیمی هزینه کند، و پس از آنکه مجلس حاضر به پرداخت این رقم نشد، دولت هم از ابلاغ قوانین سرباز زد. ابلاغیه مورد نزاع نیز درباره مترو است و احمدی نژاد اعتقاد دارد که این پول در نهایت در اختیار هاشمی رفسنجانی و برای تجهیز مخالفان وی قرار خواهد گرفت. اصل دعوا بر سر رقابت های آینده سیاسی است
  click


  click
  دولت و مجمع هم کاسه اند

  از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا می کنند و تنها خود رئیس جمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان ایرادی به آن وارد کرد. این مجمع مشتمل بر سی نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد
  click
  با سازش آسيب پذيري کم ميشود

  اصولا دولت ها، حتی در نظام های دمکراتیک به شیوه غربی هم میل به گسترش قدرت و اختیارات خویش را دارند و این پارلمان است که از گسترش قدرت دولت ها بیرون از حیطه اختیاراتشان جلوگیری می کنند. بنابراین، به نظر می رسد که یا مجلس باید دولت را ملزم به رعایت قانون کند که تا کنون نتوانسته و یا خودش را با مصوبه دولت هماهنگ کند، تا مردم بیش از این، از دوگانگی قانون آسیب نبینند
  click
  اطاعت پذيري بازاري

  دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به انتخابات مجلس شوراي اسلامي درپيش رو عنوان كرد که اصول گرايان بايد با وحدت و انسجام در صحنه حضور داشته باشند زيرا تفرقه، فرش قرمز جلوي پاي رقبا پهن كردن است. بايد با تمام توان به فعاليت خود ادامه داده و وحدت اصول گرايان را دنبال كنيم. وي در ادامه با تاكيد بر توسعه و تعميق فرهنگ اطاعت پذيري از ولايت تصريح كرد که مجلس، دولت و در مجموع همه بايد مراقب باشند كه فصل الخطاب بودن رهبري و ولايت به عنوان يك اصل مهم مورد نظر و عمل باشد. بايد در مقابل جريان معاند و جريان رقيب مراقب و هوشيار باشيم
  click
  نگراني از نبود ولايت فقيه

  باسابقه ترین فعالان سیاسی اصول‎گرا عمده ترین نگرانی خود از آینده فضای سیاسی كشور را غالب شدن جریانی در بین اصول‎گرایان می داند كه جایگاهی خاص و ویژه برای خود قائل بوده و به دنبال اصول‎گرایی منهای روحانیت است. این طیف از اصول‎گرایان طرفدار كنار گذاشتن نقش روحانیت در جامعه در همه امور دینی، فقهی و سیاسی هستند. این ها به ولایت فقیهی كه حضرت امام راحل تبیین كرده و ما به آن معتقدیم، اعتقادی ندارند
  click


  click
  تا دير نشده اقدام کنيد

  باور کنید اگر این ریشه خشک نشود هیچ انسان سالم و دلسوزی مجال خدمت پیدا نخواهد کرد، و این قوم به هیچکس رحم نخواهند کرد.تا دیر نشده است برای حفظ نظام اقدام کنید. اگربر این کار توانایی ندارید، دامن قوه قضائیه را از این پلشتی بیرون بکشید و پاک کنید. اگر در این حد هم توانایی ندارید بدانید که این شتر بر درگاه شما هم خواهد خوابید پس حداقل به فکر آخرت خود باشید و کناره گیری نمائید
  click
  استدعا از محضر مبارک مجلس

  از طرف عده متنابهي از مردم مظلوم و ديكتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسي و اجتماعي ناراضي از وضع سياسي و اجتماعي فعلي جامعه ايران از محضر مبارك تقاضا نه بلكه استدعا دارد كه ضمن نظارتي جديتر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههاي معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادي كليه زندانيان سياسي كه آرماني جز آزادي، مردمسالاري و حاكميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملكت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توكل بر تاييدات خداوندي و پشتيباني ملت شريف ايران از رسيدگي به جرايم كساني كه كشور را در وضعيت بحران شديد امنيتي، اقتصادي و سياسي قرار دادهو با تملق و چاپلوسي به آلاف و اولوف رسيدهاند تعلل و كوتاهي نفرماييد
  click
  خاتمي و راه امام

  اگر نبود نهضت اسلامی و آزادی خواهانه و ضد استبدادی و ضد استعماری به رهبری حضرت امام که بر کلام و منطق استوار بود و پایگاهی جز آگاهی و حضور مردم نداشت، خدا میدانست که جریاناتی که می پندارند قهر را باید با قهر پاسخ گفت با خشونت متقابل رژیم سابق و جریانات خشونت گرای مسلح چه به روز ایران میآوردند. تداوم راه انقلاب و تقویت نظام بازگشت همه به قانون اساسی و تبدیل فضای امنیتی مبتنی بر سوء ظن های ناروا به فضای آزاد و امن برای همه کسانی است که سربلندی کشور را میخواهند
  click


  click
  اتاق فکر دربسته

  محمود احمدینژاد، شخصاً شعورش به طراحی چنین نقشهها نمیرسد اما جرأت اجرای آن را دارد. ظّن قوی بر آن است که یک اتاق فکر کاملاً خصوصی و دربسته تحت ریاست مشائی، احمدینژاد را در این مسیر هدایت و برای اجرای این نقش، به محض آن که خامنه ای سرش را به زمین گذاشت یا از کار افتاد، آماده می سازد. زمزمه را از مدتها پیش، هاشمی رفسنجانی آغاز کرد که عده ای در صددند روحانیت را از قدرت کنار بزنند. سال گذشته، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی محمود احمدینژاد را متهم ساخت که از مناظرۀ تلویزیونی او با میرحسین موسوی ستیز با روحانیت استنباط میشد. اخیراً نیز، بار دیگر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با ماهنامۀ مدیریت ارتباطات، موضوع را به میان کشید و گفت که در آن مناظره شما نوعی ستیز با روحانیت را مشاهده کردید که به بهانۀ مخالفت با من، آقای خاتمی، آقای ناطق نوری و آقای کروبی که رؤسای جمهوری و رؤسای مجلس بودیم، همۀ دستاوردهای انقلاب را حراج گذاشت و این گونه القاء کرد که روحانیت در اداره جامعه کارآیی ندارد
  click
  ايران يک طعمه

  ایران یک کشور به شدت عقبافتاده بود. عملا هیچ نهادی جهت پیش راندن مملکت وجود نداشت. برای  این که بتوان کشور را مدرنیزه کرد و به جلو راند، بایستی تمامی وجوه زندگی بهبود مییافت. مهمترین موضوع این بود که در یک جامعه سنتی زیر سلطه مردان، حقوق زنان را تقویت نمود و بر کیفیت برابری آنها با مردان و همچنین توانایی شغلی آنها افزود. این همه به تمامی مخالف موقعیتی است که امروز زنان ایران در رابطه با حکومت قرار دارند. بالا بردن سطح زندگی، آموزش، بهداشت، ثبات و امنیت مسائلی بودند که برای اکثریت مردم در درجه اول اهمیت قرار داشتند
  click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click